ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓶-, *瓶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瓶, píng, ㄆㄧㄥˊ] bottle, jug, pitcher, vase
Radical: , Decomposition:   并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 1703

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
[píng jǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] bottleneck, #8,841 [Add to Longdo]
[píng zi, ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙, ] bottle, #9,438 [Add to Longdo]
[huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ, ] flower vase; fig. just a pretty face, #14,213 [Add to Longdo]
[nǎi píng, ㄋㄞˇ ㄆㄧㄥˊ, ] baby's feeding bottle, #24,641 [Add to Longdo]
[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, ] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content, #33,692 [Add to Longdo]
[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] accumulator; battery (for storing electricity), #35,711 [Add to Longdo]
[yào píng, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] medicine bottle, #42,421 [Add to Longdo]
[liáng píng, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, ] measuring flask; graduated measuring cylinder, #47,983 [Add to Longdo]
热水[rè shuǐ píng, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] thermos bottle; vacuum bottle, #48,010 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);壜;罎[びん, bin] (n) bottle; (P) [Add to Longdo]
に詰める[びんにつめる, binnitsumeru] (exp,v1) to fill a bottle [Add to Longdo]
の栓[びんのせん, binnosen] (n) bottle stopper [Add to Longdo]
ビール[びんビール, bin bi-ru] (n) bottled beer; bottle beer [Add to Longdo]
[びんかけ, binkake] (n) instrument used in tea ceremony [Add to Longdo]
詰め(P);詰(P)[びんづめ, bindume] (n,adj-no,vs) bottling; bottled; (P) [Add to Longdo]
[へいじ;へいし, heiji ; heishi] (n) earthenware pot (used as a decanter); jar; jug [Add to Longdo]
子草[へいしそう;ヘイシソウ, heishisou ; heishisou] (n) (uk) (See サラセニア) sarracenia [Add to Longdo]
底眼鏡[びんぞこめがね, binzokomegane] (n) thick glasses; bottle bottom glasses [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you have that bottle?あなたはそのを持っていますか。
That broken vase is my grandfather's.あの壊れた花は祖父のものです。
This vase is made of iron.この花は鉄で出来ている。
Please take care not to break this vase.この花を割らないように注意してください。
This broken vase can't be repaired.この壊れた花の修理は不可能だ。
Please don't place a vase on this stand.この台の上に花を置いてはいけません。
This jar can hold two liters of hot water.このには2リットルのお湯が入る。
There is almost no water in this bottle.このにはほとんど水がない。
This is a well-formed vase.これは格好のよい花だ。
These vases must be used carefully.これらの花は注意して使用されなければならない。
Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.ジャックは母の大切な花を壊したが、わざとやったのではなかったので、彼女は怒らなかった。
It came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.その実験セットは、すてきな木箱に入って届けられたのだが、その中には、試験管立て、強力な粉末の入ったガラス、敏感に反応する紙の小さな包み(リトマス紙だと僕は思う)、ガラス棒、手引き書が入っていて、適切にも毒のラベル[どくろマーク]もついていた。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[びん, bin] FLASCHE [Add to Longdo]
[びんずめ, binzume] in_Flaschen_gefuellt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top