ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -環-, *環*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[環, huán, ㄏㄨㄢˊ] bracelet, ring; to surround, to loop
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  睘 [qióng, ㄑㄩㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop, #1,690 [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings, #382 [Add to Longdo]
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] environmental protection, #1,803 [Add to Longdo]
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring, #2,505 [Add to Longdo]
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] circle; loop; cycle; circulate, #2,952 [Add to Longdo]
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
环球[huán qiú, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] around the world; worldwide, #6,603 [Add to Longdo]
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄨ ㄖㄢˇ, / ] environmental pollution, #11,153 [Add to Longdo]
环绕[huán rào, ㄏㄨㄢˊ ㄖㄠˋ, / ] to surround; to rotate, #12,032 [Add to Longdo]
连环[lián huán, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] chain, #13,535 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんきょう, kankyou] (n) สิ่งแวดล้อม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) (1) ring; band; (2) {math} ring [Add to Longdo]
[かんか, kanka] (n,vs) cyclization; cyclisation [Add to Longdo]
[かんかい, kankai] (n) surrounding seas; surrounded by the sea [Add to Longdo]
[かんきょう, kankyou] (n,adj-no) environment; circumstance; (P) [Add to Longdo]
境づくり;境作り;境造り[かんきょうづくり, kankyoudukuri] (n) creating a (usually favorable) environment [Add to Longdo]
境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
境グループ[かんきょうグループ, kankyou guru-pu] (n) environmental group [Add to Longdo]
境ストレス[かんきょうストレス, kankyou sutoresu] (n) environmental stress [Add to Longdo]
境スワップ[かんきょうスワップ, kankyou suwappu] (n) debt-for-nature swap [Add to Longdo]
境デザイン[かんきょうデザイン, kankyou dezain] (n) environmental design [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must assimilate into new surroundings.ある程度は新しい境に同化しなくてはなりません。
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのために堪え忍ぶのではなく、自然と調和した住境の快適性が必要である。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾン層の破壊は境に影響を及ぼす。
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは血液の循を妨げる。
Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.グリーンピースは境保護のために困難な戦いをしています。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、周囲の境それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
Until quite recently, people in developed countries didn't care much about the environment.ごく最近まで、先進国の人々は境にさほど気にかけてはいなかった。
This behavior is energy-efficient in an environment where calories can be hard to come by.このやり方は、カロリーを得がたい境ではエネルギー効率がよい。
As is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.しばしば言われるように、新しい境に適応するのは難しい。
Every experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.すべての実験には実験境の整備と、まったく客観的な態度が必要だった。
The third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.そして第三が地球境の保全であり、省エネルギー、省資源型の生活を送る仕組みが必要となる。
The result is a continual search for food in a changing environment.その結果、変化する境の中で、絶えず獲物を探し続けなければならないのである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんきょう, kankyou] environment [Add to Longdo]
境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring [Add to Longdo]
境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] environment description [Add to Longdo]
境句[かんきょうく, kankyouku] environment clause [Add to Longdo]
境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source [Add to Longdo]
境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition [Add to Longdo]
境変数[かんきょうへんすう, kankyouhensuu] environment variable [Add to Longdo]
状ネットワーク[かんじょうネットワーク, kanjou nettowa-ku] ring network, loop [Add to Longdo]
状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] RING, UMGEBEN [Add to Longdo]
[かんきょう, kankyou] Umgebung, Milieu [Add to Longdo]
[かんじょう, kanjou] ringfoermig [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] Atoll, ringfoermige_Koralleninsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top