ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

現在

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -現在-, *現在*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
到现在[dào xiàn zài, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] up until now; to date [Add to Longdo]
现在分词[xiàn zài fēn cí, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄈㄣ ㄘˊ, / ] present participle (in English grammar) [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
直到现在[zhí dào xiàn zài, ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] even now; until now; right up to the present [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
現在[げんざい, genzai] TH: ปัจจุบัน  EN: present
現在[げんざい, genzai] TH: ในยุคปัจจุบัน  EN: modern times

Japanese-English: EDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] (n-adv,n-t) now; current; present; present time; as of; (P) [Add to Longdo]
現在のところ[げんざいのところ, genzainotokoro] (n) at the present time [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] (n) {comp} in the current implementation [Add to Longdo]
現在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] (n) {comp} current record [Add to Longdo]
現在価値[げんざいかち, genzaikachi] (n,adj-no) present value [Add to Longdo]
現在完了[げんざいかんりょう, genzaikanryou] (n) {ling} present perfect tense [Add to Longdo]
現在完了形[げんざいかんりょうけい, genzaikanryoukei] (n) {ling} present perfect tense [Add to Longdo]
現在[げんざいけい, genzaikei] (n) {ling} present form; present tense [Add to Longdo]
現在戸籍[げんざいこせき, genzaikoseki] (n) (See 改製原戸籍,戸籍) present family register [Add to Longdo]
現在行番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] (n) {comp} current line number [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現在で、この町の人口はおよそ100万人です。
One dollar is equivalent to 110 yen.1ドルは現在110円と等価である。
I regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.あいにくお尋ねの商品は現在、在庫がありません。
Are you content with your present salary?あなたは現在の給料に満足していますか。
I think you had better stick to your present job.あなたは現在の仕事を続けた方がいいと思います。
That bird is now in danger of dying out.あの鳥は現在絶滅の危機にひんしている。
At Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.ウィンブルゾンでは、現在、サーブを判定するための特別な電子機器がある。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾン層の将来についての論議は、ほとんどが利益追求と政治中心のものです。
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる可能性は2百万回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。
This game is similar in some ways to today's American football.この競技はいくつかの点で現在のアメリカン・フットボールと似ています。
This building is off limits now.この建物は、現在立ち入り禁止だ。
This word is not in current use.この語は現在用いられていない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
現在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] current record [Add to Longdo]
現在行番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number [Add to Longdo]
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions [Add to Longdo]
現在世界[げんざいせかい, genzaisekai] modern world [Add to Longdo]
現在[げんざいち, genzaichi] current value [Add to Longdo]
現在[げんざいてん, genzaiten] current point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] Gegenwart, Praesenz, Praesens [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top