ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

現代

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -現代-, *現代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化, #26,727 [Add to Longdo]
现代性[xiàn dài xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] modernity, #29,733 [Add to Longdo]
现代舞[xiàn dài wǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨˇ, / ] modern dance, #41,473 [Add to Longdo]
国防现代化[guó fáng xiàn dài huà, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization of national defense, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations [Add to Longdo]
工业现代化[gōng yè xiàn dài huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization of industry, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations [Add to Longdo]
后现代主义[hòu xiàn dài zhǔ yì, ㄏㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] post-modernism [Add to Longdo]
现代形式[xiàn dài xíng shì, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] the modern form [Add to Longdo]
现代派[xiàn dài pài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄆㄞˋ, / ] modernist faction; modernists [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
現代[げんだいじ, gendaiji] (n) ฮุนได

Japanese-English: EDICT Dictionary
現代[げんだい, gendai] (adj-no,n-adv,n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P) [Add to Longdo]
現代アイスランド語[げんだいアイスランドご, gendai aisurando go] (n) modern Icelandic [Add to Longdo]
現代医療[げんだいいりょう, gendaiiryou] (n) modern medicine [Add to Longdo]
現代英語[げんだいえいご, gendaieigo] (n) current (present-day) English [Add to Longdo]
現代音楽[げんだいおんがく, gendaiongaku] (n) modern music [Add to Longdo]
現代[げんだいか, gendaika] (n,vs) modernization; modernisation [Add to Longdo]
現代仮名遣い;現代仮名遣[げんだいかなづかい, gendaikanadukai] (n) (See 新仮名遣) (ant [Add to Longdo]
現代科学[げんだいかがく, gendaikagaku] (n) present-day science; modern science [Add to Longdo]
現代[げんだいげき, gendaigeki] (n) contemporary drama [Add to Longdo]
現代[げんだいご, gendaigo] (n) a modern language [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現代の科学に大いに貢献した。
This is an instance of modern British life.これは英国の現代生活のほんの一例だ。
This is a book on modern English usage.これは現代英語の慣用法についての本です。
The computer has made a great impact on modern life.コンピューターは現代の生活に大きな影響を及ぼしている。
The professor is familiar with contemporary literature.その教授は現代文学に詳しい。
Tom has an eye for modern art.トムは現代美術を見る目がある。
If you have no liking for modern music, you will not enjoy this concert.もし現代音楽が好きでないのなら、君はこの音楽会を楽しめないでしょう。 [M]
Generally speaking, young people of today are clever.一般的にいえば、現代の若者は利口だ。
You don't seem to understand how difficult it is for young people today to believe in something.何かを信じる事が現代の若者にとってどれほど難しいか、おわかりにならないようですね。
In Kyoto you can see both old and modern buildings.京都では古い建物と現代的な建物の両方が見られる。
An army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.軍隊は国家の中の国家である、現代の諸悪のひとつである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
現代[げんだい, gendai] Gegenwart, modern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top