ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -現-, *現*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[現, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to appear, to manifest; current, now
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  見 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To see 見 jade 王; 見 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear; present; now; existing; current, #882 [Add to Longdo]
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
发现[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
出现[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to arise; to emerge, #191 [Add to Longdo]
实现[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to achieve; to implement; to realize; to bring about, #360 [Add to Longdo]
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
现场[xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] scene (of event or incident), #600 [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon, #929 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] reality; actuality; real; actual, #1,185 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
地駐在員[げんちちゅうざいいん, genchichuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการในประเทศ
[現金, genkin] เงินสด
金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
[げんえき, gen'eki] ประจำการ
[げんぞう, genzou] พัฒนา
地スタッフ[げんちすたっふ, genchisutaffu] พนักงานท้องถิ่น
代自[げんだいじ, gendaiji] (n) ฮุนได

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[げんじつ, genjitsu] TH: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง  EN: reality
[げんち, genchi] TH: สถานที่จริง
[げんち, genchi] TH: ท้องถิ่น
[げんに, genni] TH: ในความเป็นจริง  EN: actually
[げんざい, genzai] TH: ปัจจุบัน  EN: present
[げんざい, genzai] TH: ในยุคปัจจุบัน  EN: modern times
[あらわす, arawasu] TH: แสดง  EN: to show
[あらわす, arawasu] TH: ชี้ให้เห็น  EN: to indicate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (pref) present; current [Add to Longdo]
す(P);表す(P);わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. す, わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P) [Add to Longdo]
ずる[げんずる, genzuru] (vz,vi) to appear; to reveal; to show [Add to Longdo]
つ;[うつつ, utsutsu] (n) reality; consciousness [Add to Longdo]
つ神;[あきつかみ, akitsukami] (n) (arch) living god (honorific term for the emperor) [Add to Longdo]
[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
の証拠;験の証拠[げんのしょうこ;ゲンノショウコ, gennoshouko ; gennoshouko] (n) (uk) Thunberg's geranium (Geranium thunbergii) [Add to Longdo]
れ(P);表れ(P);われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) [Add to Longdo]
れる(P);われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]
われ出る[あらわれでる, arawarederu] (v1) to appear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.「潮時というものがある」という表は実はシェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」にある表である。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では表できない」、とその芸術家は叫んだ。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者達は今日の厳しい実に適応しなければならない。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年に青いジーンズが初めて出した。
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年在で、この町の人口はおよそ100万人です。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
One dollar is equivalent to 110 yen.1ドルは在110円と等価である。
A man appeared at the door.1人の男が戸口にれた。
A cat appeared from behind the curtain.1匹の猫がカーテンの陰かられた。
Twenty police have arrived on the scene.20人の警官が場にれた。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした場を押さえたのだ。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が火事の場に駆けつけた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位置[げんいち, gen'ichi] current position [Add to Longdo]
割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position [Add to Longdo]
金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] current record [Add to Longdo]
在行番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number [Add to Longdo]
在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げん, gen] GEGENWAERTIG [Add to Longdo]
[あらわす, arawasu] zeigen [Add to Longdo]
れる[あらわれる, arawareru] erscheinen [Add to Longdo]
[げんだい, gendai] Gegenwart, modern [Add to Longdo]
[げんぞう, genzou] (fotografische) Entwicklung [Add to Longdo]
[げんざい, genzai] Gegenwart, Praesenz, Praesens [Add to Longdo]
[げんきょう, genkyou] gegenwaertige_Lage [Add to Longdo]
[げんじょう, genjou] gegenwaertiger_Zustand [Add to Longdo]
[げんしょく, genshoku] jetziger_Arbeitsplatz, gegenwaertiger_Arbeitsplatz [Add to Longdo]
行犯で[げんこうはんで, genkouhande] auf_frischer_Tat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top