ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

玩世不恭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玩世不恭-, *玩世不恭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玩世不恭[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous, #46,340 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A special plane reserved for women with a privileged emotional life, and a happier, more down-to-earth approach to the mysteries of life.[CN] 你如此无聊 最终只能 呆在书架下顾影自怜 你狂妄自大又玩世不恭 你简直就一副懒骨头 Scenes from a Marriage (1973)
They only caught a bad rap because most critics are cynical assholes.[CN] 他们只是运气不好 因为多数评论家都是玩世不恭的混蛋 Big Daddy (1999)
So coldly and cynically[CN] 那样冷酷和玩世不恭 Interrogation (1989)
Well, I guess I wouldn't be much of a newspaper man if I didn't know that all of this cynicism merely masks deeper feelings of resentment and envy.[CN] 嗯,我想我不会大部分 报纸的人,如果我不知道... ...所有这一切仅仅是玩世不恭面具 更深的怨恨和嫉妒的感觉。 Funny Farm (1988)
[music]Don't you give me no dirty look [music] [music] Your father's hip He knows what cooks [music] [music]Just tell your hoodlum friend outside [music] [music] You ain't got time to take a ride [music][CN] 别那样恶狠狠地瞪着我 你老爹说的很有道理 告诉你那些玩世不恭的朋友 October Sky (1999)
Cynical.[CN] 玩世不恭 Inherit the Wind (1960)
He's an unbeliever, a good-for-nothing beggar![CN] 他是玩世不恭 一无是处的穷光蛋! The Cousin (1974)
The way you just sit there looking at everyone.[CN] 你玩世不恭地看著每個人 If.... (1968)
SHAKE YOUR ASS AND SUE EVERYBODY IN SIGHT ATTITUDE...[CN] 玩世不恭,见人就告的态度 Nurse Betty (2000)
While I will admit to a certain cynicism, the fact is that I'm a naysayer and hatchet man in the fight against violence.[CN] 我承认我是个玩世不恭 口没遮拦的人 我还是个怀疑论者 否定主义者 和罪恶克星 Episode #2.3 (1990)
Oh, look kid I know you think I'm a cynical bastard...[CN] 噢,看,小子. 我知道你认为 我是一个玩世不恭的杂种 Long Day's Journey Into Night (1962)
Such a cynical motherfucker.[CN] 这个玩世不恭的老浑球 Shaft (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top