ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玉-, *玉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[玉, yù, ㄩˋ] jade, gem, precious stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A necklace 丨 adorned with three pieces of jade, Rank: 1001
[璧, bì, ㄅㄧˋ] a jade annulus
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3589
[玺, xǐ, ㄒㄧˇ] imperial signet, royal signet
Radical: , Decomposition:   尔 [ěr, ㄦˇ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3758
[璺, wèn, ㄨㄣˋ] a crack in porcelain
Radical: , Decomposition:   ?  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 6356
[瑩, yíng, ㄧㄥˊ] bright, lustrous, sparkling like a gem
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Fiery 火 like a gem 玉
[璽, xǐ, ㄒㄧˇ] imperial signet, royal signet
Radical: , Decomposition:   爾 [ěr, ㄦˇ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] jade, #1,996 [Add to Longdo]
[yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ, ] corn; maize, #3,354 [Add to Longdo]
[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] precious stones; jade and stone, #20,919 [Add to Longdo]
[yù qì, ㄩˋ ㄑㄧˋ, ] jade artifact, #22,727 [Add to Longdo]
[Bái yù, ㄅㄞˊ ㄩˋ, ] (N) Baiyu (place in Sichuan), #23,420 [Add to Longdo]
林黛[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶|贾宝, #23,958 [Add to Longdo]
[Yù lín, ㄩˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Yulin prefecture level city in Guangxi, #25,330 [Add to Longdo]
张曼[zhāng màn yù, ㄓㄤ ㄇㄢˋ ㄩˋ, / ] Maggie Cheung, Hong Kong actress, #25,808 [Add to Longdo]
[Yù lán, ㄩˋ ㄌㄢˊ, / ] Yulan magnolia, #28,116 [Add to Longdo]
[Yù xī, ㄩˋ ㄒㄧ, ] Yuxi prefecture level city in Yunnan, #34,208 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たまねぎ, tamanegi] (n) หอมหัวใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 将) king (shogi) [Add to Longdo]
(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. ,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. ) (See 金・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. ,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
にきず;に疵;に瑕[たまにきず, tamanikizu] (n) flaw in the crystal; fly in the ointment [Add to Longdo]
ねぎ(P);葱;葱頭[たまねぎ, tamanegi] (n) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life [Add to Longdo]
の帯[ごくのおび, gokunoobi] (n) (obsc) (See 石帯) special leather belt used in ceremonial court dress, covered in black lacquer and decorated with stones and jewels [Add to Longdo]
の肌;の膚[たまのはだ, tamanohada] (exp,n) skin as beautiful as a gem; beautiful skin [Add to Longdo]
の輿[たまのこし, tamanokoshi] (n) palanquin set with jewels [Add to Longdo]
の輿に乗る[たまのこしにのる, tamanokoshininoru] (exp,v5r) to marry into a family of rank; to marry money [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼銀行は合併してあさひ銀行になった。
Galileo dropped two iron balls from the top of the tower.ガリレオは二つの鉄のを塔のてっぺんから落とした。
This soup tastes of onions.このスープはねぎの味がする。
The bubble burst in the air.シャボンは途中で割れた。
That was what we call otoshidama.それはいわゆる「お年」でした。
I'll have tomato and onion.トマトとねぎをのせてください。
A nickel is a five-cent coin.ニッケルは5セントです。
Fred has very little patience, and it doesn't take much to make him fly off the handle.フレッドには忍耐心というものがまるでないから、彼のカンシャクを破裂させるのはわけもない。
The boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.ボスには石混交のグループとは言われたけれど、俺はかな、それとも石なのかな。 [M]
Rose was blowing bubbles.ローズはしゃぼんを吹いていた。
Lady Otohime gave Urashima Taro a beautiful Tamate-box.乙姫様は浦島太郎に美しい手箱をくれました。
Tears came into my eyes when I was chopping onions.ねぎを切っていたら涙が出てきた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たま, tama] Edelstein, Juwel, Kugel, Ball [Add to Longdo]
[ぎょくじ, gyokuji] kaiserliches_Siegel [Add to Longdo]
[ぎょくせき, gyokuseki] Spreu_und_Weizen, Gut_und_Schlecht [Add to Longdo]
[ぎょくさい, gyokusai] ehrenvoller_Tod [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top