ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -率-, *率*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[率, lǜ, ㄌㄩˋ] to command, to lead; rate, ratio, proportion
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]      幺 [yāo, ㄧㄠ]  ?  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A string 幺 vibrating in an instrument 亠十, Rank: 625

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] rate; frequency, #2,170 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually, #2,170 [Add to Longdo]
[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ, ] interest rates, #2,147 [Add to Longdo]
[xiào lǜ, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] efficiency, #2,489 [Add to Longdo]
[huì lǜ, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, / ] exchange rate, #3,771 [Add to Longdo]
[shuài xiān, ㄕㄨㄞˋ ㄒㄧㄢ, ] take the lead (showing initiative), #3,801 [Add to Longdo]
[pín lǜ, ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ, / ] frequency, #4,259 [Add to Longdo]
[shuài lǐng, ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] lead; command; head, #5,481 [Add to Longdo]
增长[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] growth rate, #5,705 [Add to Longdo]
分辨[fēn biàn lǜ, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, ] resolution (of a photo), #6,595 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いる[ひきいる, hikiiru] (vt) ปฏิบัติการ (ทดลอง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
いる[ひきいる, hikiiru] TH: นำ  EN: to lead

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りつ, ritsu] (n,n-suf) rate; ratio; proportion; percentage; (P) [Add to Longdo]
いる[ひきいる, hikiiru] (v1,vt) to lead; to spearhead (a group); to command (troops); (P) [Add to Longdo]
を定める[りつをさだめる, ritsuwosadameru] (exp,v1) to fix the rate [Add to Longdo]
先(P);帥先;卒先[そっせん, sossen] (n,vs) taking the initiative; (P) [Add to Longdo]
先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow [Add to Longdo]
先躬行[そっせんきゅうこう, sossenkyuukou] (n) taking a lead in (doing); setting an example of (doing) [Add to Longdo]
直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na,n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) [Add to Longdo]
直に言って[そっちょくにいって, socchokuniitte] (exp) frankly speaking [Add to Longdo]
[そっと, sotto] (n) face of the earth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.GNPの年間上昇はざっと4.5パーセントでしょう。
I would like to hear your honest opinion.あなたの直な意見が聞きたいのです。
They got the sack for being careless and tardy.あの連中は軽で、仕事がのろかったから、くびになった。
While American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.アメリカの方法はしばしばうまくいっていますが、識字の世界一高い人々を育てている日本の教育制度は、紛れもなくアメリカに教えてくれる面があります。
Americans are frank enough to say what they think.アメリカ人は思っている事を直に言う。
Research revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.あらゆる都市の中心部において無断欠席が同様に高いことが調査で明らかになった。
Your response is greatly appreciated and will enable us to prepare more efficiently.お返事をお待ちしております。またお返事をいただくことにより、私どもはより効よく会議の準備をすることができます。
The mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.お母さんはいらいらし始めると、直にでもやさしく、部屋から出て行くようにベスに言います。
If I wait, what's the possibility I can get a seat?キャンセル待ちで乗れる確はどれくらいですか。
The birthrate will continue to decline for years to come.ここ数年、出生は低下し続けるだろう。
This computer is powerful, efficient, and easy to use.このコンピューターは強力で効がよく使いやすい。
This behavior is energy-efficient in an environment where calories can be hard to come by.このやり方は、カロリーを得がたい環境ではエネルギー効がよい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りつ, ritsu] SATZ, RATE [Add to Longdo]
いる[ひきいる, hikiiru] anfuehren, fuehren [Add to Longdo]
[そっちょく, socchoku] aufrichtig, offen, offenherzig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top