ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -献-, *献*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[献, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to offer, to present; to show, to display
Radical: , Decomposition:   南 [nán, ㄋㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1192

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] to offer, #5,297 [Add to Longdo]
[gòng xiàn, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to contribute; to dedicate; to devote; contribution, #1,820 [Add to Longdo]
[wén xiàn, ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] document, #4,164 [Add to Longdo]
[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to consecrate; to dedicate; to devote, #5,376 [Add to Longdo]
[xiàn gěi, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ, / ] present to; offer to, #9,556 [Add to Longdo]
[juān xiàn, ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to donate; to contribute; donation; contribution, #10,154 [Add to Longdo]
[xiàn xuè, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] to donate blood, #11,452 [Add to Longdo]
[xiàn shàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ, / ] to offer to God, #13,397 [Add to Longdo]
[xiàn shēn, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄣ, / ] to commit one's energy to; to devote oneself to; to sacrifice one's life for, #16,494 [Add to Longdo]
血者[xiàn xuè zhě, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] blood donor, #45,741 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんけつ, kenketsu] (n) บริจาคเลือด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こんだて, kondate] TH: รายการ  EN: program
[こんだて, kondate] TH: กำหนดการ  EN: schedule

Japanese-English: EDICT Dictionary
じる[けんじる, kenjiru] (v1,vt) to present; to offer; to dedicate [Add to Longdo]
ずる[けんずる, kenzuru] (vz,vt) (See じる) to present; to offer; to dedicate [Add to Longdo]
[けんえい, ken'ei] (n,vs) poem offering [Add to Longdo]
[けんか, kenka] (n,vs) flower offering; (P) [Add to Longdo]
花台[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]
[けんきん, kenkin] (n,vs) donation; contribution; offering; (P) [Add to Longdo]
金額[けんきんがく, kenkingaku] (n) amount of a donation [Add to Longdo]
金箱[けんきんばこ, kenkinbako] (n) contribution or donation box [Add to Longdo]
[けんけつ, kenketsu] (n,vs) blood donation; (P) [Add to Longdo]
血運動[けんけつうんどう, kenketsuundou] (n) a blood drive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現代の科学に大いに貢した。
We cannot tell how much that great statesman has done for his country.あの大政治家は国家のためにどれほど貢しているか分からない。
It was your tireless efforts and devotion that made the event successful.イベントが成功したのは貴殿のたゆみ無い努力と身のおかげです。
Everything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.キング牧師が身的に力を尽くしたものすべてが水泡に帰したかのように思われた。
The company gave him a gold watch in acknowledgement of his services.その会社は、彼の貢に対して金時計を贈った。
The facts are buried in a few old books.その事実は古い文のいくつかに見出される。
The player contributed to the victory.その選手は勝利に貢した。
It is difficult planning meals for so many people.それほど多くの人々のための料理の立を考えるのはむずかしい。
Those people contributed greatly to world peace.それらの人々は世界平和に大いに貢した。
What factor contributed to the reaction?どんな要素がその反応に貢したのか。
Nobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.フロイトほど夢の理解に貢した人はいない。
Penicillin has contributed much to the welfare of mankind.ペニシリンは人類の福祉に大いに貢した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けん, ken] SCHENKEN, WIDMEN [Add to Longdo]
[けんじょう, kenjou] feierliche_Ueberreichung [Add to Longdo]
呈本[けんていぼん, kenteibon] Freiexemplar [Add to Longdo]
[こんだて, kondate] Speisekarte, Programm, -Plan [Add to Longdo]
[けんけつ, kenketsu] Blutspende [Add to Longdo]
[けんきん, kenkin] Geldspende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top