ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

独特

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -独特-, *独特*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, / ] unique; distinct; having special characteristics, #2,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
独特[どくとく, dokutoku] TH: ความโดดเด่นเฉพาะตัว  EN: uniqueness

Japanese-English: EDICT Dictionary
独特[どくとく, dokutoku] (n,adj-no,adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).こうした熊独特の特徴が、熊が動かずに狩猟すること(アザラシの呼吸孔の脇でじっと動かず、アザラシが海面に上がってくるのを待つ)を好む説明になっている。
This flower has a scent all its own.この花は独特の香りがする。
The retro feel of this cafe is a hit with young people.この喫茶店は、独特のレトロさが若者にうけている。
I think this kind of custom is unique to Asian countries.この種の慣習はアジアの国々に独特のものだと思います。
This liquor has a taste all of its own.この酒には独特の味わいがある。
This custom is unique to America.この習慣はアメリカ独特のものである。
This style of cooking is peculiar to China.この調理法は中国独特のものだ。
Such a custom is characteristic of the British.そういう習慣は英国人独特のものである。
Such a custom is not peculiar to the Americans.そういう習慣は米国人独特ではない。
The restaurant goes its own way.そのレストランは独特の風格がありますね。
The artist has an individualistic style of painting.その画家は独特なスタイルをもっている。
The rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy.その会社の急速な成長はその独特な戦略によるものだった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独特[どくとく, dokutoku] eigenartig, originell, individuell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top