ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -犬-, *犬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[犬, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] dog
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog turned to the side, Rank: 2649
[状, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 624
[献, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to offer, to present; to show, to display
Radical: , Decomposition:   南 [nán, ㄋㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1192
[猷, yóu, ㄧㄡˊ] to plan, to plot, to scheme
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 4934
[獒, áo, ㄠˊ] smastiff, large fierce dog
Radical: , Decomposition:   敖 [áo, ㄠˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 6263
[尨, máng, ㄇㄤˊ] shaggy dog; striped, variegated
Radical: , Decomposition:   犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A hairy 彡 dog 犬
[犮, bá, ㄅㄚˊ] to pull up
Radical: , Decomposition:   犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  ?
Etymology: -
[狀, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog
[狊, jú, ㄐㄩˊ]
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: -
[猋, biāo, ㄅㄧㄠ] wind, storm, gale; a dog running
Radical: , Decomposition:   犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A pack of ferocious dogs 犬; a storm

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quǎn, ㄑㄩㄢˇ, ] dog, #4,678 [Add to Longdo]
[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies, #22,352 [Add to Longdo]
[jǐng quǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˇ, ] police dog, #25,398 [Add to Longdo]
[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it., #76,239 [Add to Longdo]
丧家之[sàng jiā zhī quǎn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄓ ㄑㄩㄢˇ, / ] lit. a homeless dog (成语 saw); fig. homeless and with nowhere to go, #76,682 [Add to Longdo]
齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 齿 / ] canine tooth, #108,172 [Add to Longdo]
儒主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]
画虎类[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition, #427,783 [Add to Longdo]
[dà quǎn zuò, ㄉㄚˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Canis Major (constellation), #449,201 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いぬ, inu] (n) สุนัข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんし, kenshi] (n) เขี้ยวสุนัข

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [Add to Longdo]
ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp [Add to Longdo]
ぞり;[いぬぞり, inuzori] (n) dog sled [Add to Longdo]
と猿[いぬとさる, inutosaru] (exp) (See 猿) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
も歩けば棒に当たる;も歩けば棒に当る;もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady [Add to Longdo]
[けんえん, ken'en] (n) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (n,adj-no) loggerheads (lit [Add to Longdo]
黄楊[いぬつげ;イヌツゲ, inutsuge ; inutsuge] (n) (uk) Japanese holly (Ilex crenata) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you want?" "I want a dog."「あなたは何が欲しいですか」「が欲しいです」
Both dogs are asleep.2匹のは眠っている。
"Does she have a dog?" "No, she doesn't."「彼女はを飼っていますか」「いいえ」
Twelve years is old for a dog.12歳といえばは年寄りだ。
This is my dog.あれは私のです。
I have two dogs. One is white and the other black.2匹を飼っているが、1匹は白でもう1匹は黒だ。
See the boy and his dog that are running over there.あそこを走っている少年と彼のを見なさい。
Both you and I must take care of the dog.あなたと私の両方がの世話をしなければならない。
Your dog always barks at me.あなたのはいつも私に向かってほえつく。
What has become of your dog?あなたのはどうしましたか。
Your dog is big and mine is small.あなたのは大きくて私のは小さい。
You have four dogs.あなたは4匹のを飼っています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いぬ, inu] -Hund [Add to Longdo]
一匹[いぬいっぴき, inuippiki] ein_Hund [Add to Longdo]
小屋[いぬごや, inugoya] Hundehuette [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] Eckzahn [Add to Longdo]
猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (sich_vertragen) wie_Hund_und_Katze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top