ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牲-, *牲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牲, shēng, ㄕㄥ] sacrificial animal; domestic animal
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 1582

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, ] domestic animal, #25,604 [Add to Longdo]
[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, / ] sacrifice (one's life etc), #4,373 [Add to Longdo]
[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock, #15,713 [Add to Longdo]
[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, ] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden, #29,862 [Add to Longdo]
[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, ] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal! [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Drive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.ここから逃げたって同じ、死刑囚はどこにも居るし誰もが犠者。
This dam was built at the cost of many lives.このダムは多くの命を犠にして造られた。
This right must be protected at all costs.この権利はどんな犠を払っても守らなければならない。
This criminal is a victim of heredity.この犯罪は遺伝の犠者だ。
John finished the work at the expense of his health.ジョンは健康を犠にしてその仕事を完成した。
Such an economic program will help the rich at the expense of the poor.そのような経済計画は貧しい人々を犠にして金持ちを助けるものだ。
The victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake.その犠者はまちがって大量の毒を飲んだと考えられる。
Who is the victim of the accident?その事故の犠者はだれですか。
The toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured.その事故の犠者数は死者5名、負傷者100名であった。
It will not do to blame him for the accident.その事故を犠にしてもはじまらない。
The victory was won at the cost of many lives.その勝利は多数の人命を犠にしてかちとられた。
As a result of the war, a great number of victims remained.その戦争で数多くの犠者が出た。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] OPFER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top