ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -物-, *物*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[物, wù, ㄨˋ] thing, substance, matter; creature
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 142

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ㄨˋ, ] thing; object; matter; abbr. for physics 理, #805 [Add to Longdo]
[rén wù, ㄖㄣˊ ㄨˋ, ] a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist, #1,425 [Add to Longdo]
[dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] animal, #1,761 [Add to Longdo]
[wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
[yào wù, ㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug, #1,893 [Add to Longdo]
[shēng wù, ㄕㄥ ㄨˋ, ] living creature; organism; biological, #2,201 [Add to Longdo]
[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, ] food, #2,396 [Add to Longdo]
[lǐ wù, ㄌㄧˇ ㄨˋ, / ] gift; present, #2,565 [Add to Longdo]
[gòu wù, ㄍㄡˋ ㄨˋ, / ] shopping, #3,183 [Add to Longdo]
[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, ] botanical; plant; vegetation, #3,357 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
の怪[もののけ, mononoke] ภูต ปีศาจ
差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, Syn. 定規
理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ฟิสิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)
流センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n) ศูนย์กระจายสินค้า
[ものがたり, monogatari] (n) เรื่องเล่า ตำนาน
[ぶっしつ, busshitsu] (n) สสาร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もの, mono] TH: สิ่งของ  EN: thing
[もの, mono] TH: วัตถุ  EN: object
語る[ものがたる, monogataru] TH: เล่าเรื่อง  EN: to tell
語る[ものがたる, monogataru] TH: บ่งบอก  EN: to indicate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) [Add to Longdo]
々交換;交換[ぶつぶつこうかん, butsubutsukoukan] (n) bartering [Add to Longdo]
がある[ものがある, monogaaru] (exp,v5r-i) sentence-ending expression of strong judgement [Add to Longdo]
ともしない[ものともしない, monotomoshinai] (exp) (uk) (See ともせず) ignoring; acting as if it is nothing [Add to Longdo]
ともせず[ものともせず, monotomosezu] (adv) (uk) (See ともしない) in the face of; in defiance of [Add to Longdo]
なら[ものなら;もんなら, mononara ; monnara] (exp) (uk) if I (we, etc.) could [Add to Longdo]
ならず[ものならず, mononarazu] (exp) presenting no difficulty; not hard [Add to Longdo]
にする[ものにする, mononisuru] (exp,vs-i) to win a girl's heart; to ingrain into oneself; to take possession of; "to make it mine" [Add to Longdo]
に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As it is, prices are going up every week.実のところ価は毎週上昇している。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行体のことだと思う」
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲みは無料ですか」「ご婦人に限ってです」
"Animals in the wild are not robots," she says.「野生の動はロボットではありません」と彼女は言う。
After ten minutes' walk we came to the museum.10分歩くと私達は博館へ着いた。
People under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.18歳以下の人はアルコールの入った飲みを買ってはいけないことになっています。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植の品種改良は科学の一分野となった。
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪が山の頂上の近くの岩に横になっていた。
I go shopping every other day.1日おきに買いに行く。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見することは不可能だ。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東京見をするのは不可能です。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見をすることは困難です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
理アドレス[ぶつりアドレス, butsuri adoresu] physical address [Add to Longdo]
理インタフェース[ぶつりインタフェース, butsuri intafe-su] physical interface [Add to Longdo]
理エラー[ぶつりエラー, butsuri era-] physical error [Add to Longdo]
理コネクション[ぶつりこねくしょん, butsurikonekushon] physical connection [Add to Longdo]
理ノード[ぶつりノード, butsuri no-do] physical node [Add to Longdo]
理ページ[ぶつりページ, butsuri pe-ji] physical page [Add to Longdo]
理メッセージ[ぶつりメッセージ, butsuri messe-ji] physical message [Add to Longdo]
理メディア[ぶつりメディア, butsuri medeia] physical media [Add to Longdo]
理リンク[ぶつりリンク, butsuri rinku] physical link [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もの, mono] -Ding, Sache, Gegenstand [Add to Longdo]
[ぶっか, bukka] Preise [Add to Longdo]
価騰貴[ぶっかとうき, bukkatouki] Preissteigerung [Add to Longdo]
好き[ものずき, monozuki] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]
憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]
柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] mild, sanft [Add to Longdo]
[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
[ものごし, monogoshi] das_Benehmen, das_Auftreten [Add to Longdo]
[ものがたり, monogatari] Geschichte, Erzaehlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top