ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -片-, *片*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[片, piàn, ㄆㄧㄢˋ] slice, splinter; page, strip
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [pictographic] Half of a tree trunk; compare 爿, Rank: 455
[版, bǎn, ㄅㄢˇ] printing block, edition; register; volume, version
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 810
[牌, pái, ㄆㄞˊ] card, game piece; placard, signboard, tablet
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 1261
[牒, dié, ㄉㄧㄝˊ] documents, records; to dispatch
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Flat 片 pages 片 of wood, Rank: 4122
[牍, dú, ㄉㄨˊ] writing tablet; documents, books
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 4235
[牖, yǒu, ㄧㄡˇ] window; to enlighten
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]    户 [, ㄏㄨˋ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 5368
[牘, dú, ㄉㄨˊ] writing tablet; documents, books
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  賣 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] page

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, ] disc; sheet, #430 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, ] a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc, #430 [Add to Longdo]
[zhào piàn, ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, ] photo; photograph; picture, #1,138 [Add to Longdo]
[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] image; picture; photograph, #1,551 [Add to Longdo]
[yǐng piàn, ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie, #2,539 [Add to Longdo]
[xīn piàn, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄢˋ, ] chip, #4,389 [Add to Longdo]
[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie, #5,104 [Add to Longdo]
[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] gramophone record; LP, #5,812 [Add to Longdo]
[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record, #6,397 [Add to Longdo]
[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, ] short period of time; a moment, #6,903 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かたぼう, katabou] (n) มีส่วนร่วม,ผู้สมคบ,ผู้ร่วมมือ
棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด
[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
割れ[かたわれ, kataware] ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชิ้นส่วน
栗粉[かたくりこ, katakuriko] (n) แป้งมันสำปะหลัง
思い[かたおもい, kataomoi] (n) รักเขาข้างเดียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See が付く) side; problem; question; matters [Add to Longdo]
[へん, hen] (suf) flake; whisp [Add to Longdo]
[へん, hen] (suf) (See 一・いっぺん) piece; chip; flake [Add to Longdo]
(ateji);枚(ateji)[びら;ビラ, bira ; bira] (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard [Add to Longdo]
が付く;方が付く;がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end [Add to Longdo]
[かたす, katasu] (v5s,vt) (1) (ktb [Add to Longdo]
っ端;っぱし[かたっぱし, katappashi] (n) (See 端・かたはし) one edge; one end; one side [Add to Longdo]
っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
[かたや, kataya] (exp) on one hand; on the other hand [Add to Longdo]
を付ける[かたをつける, katawotsukeru] (exp,v1) (See 付ける) to settle (a problem) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう方の女性が聞いた。
I'd like two one-way tickets from A to BA市からB市までのチケット、道2まいください。
The idea that he is going to make a speech is laughable.あいつが演説するなんて腹痛い。
I'll do that first thing in the morning.あすの朝まっさきにそれを付けます。
I'd like you to be my partner.あなたに棒をかついでもらいたい。
When did you get through with your engineering problem?あなたはその技術的な問題をいつづけたのですか。
You did a lot of work in frantic haste.あなたはたくさんの仕事を狂わんばかりに急いでづけた。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子を追いかけているうちに彼女の靴が方脱げた。
Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.いろいろな不幸な原因から、親家族が増えている。
We should bear in mind what is called wisdom is not a mere item of knowledge.いわゆる英知は単に知識の断ではないことを心にとめておくべきだ。
Even a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.ウサギでさえ、いじめられて隅に追いつめられると、刃向かってくるだろう。
The patrolman motioned me to pull over.おまわりさんに車を側に寄せるように合図された。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名[かたかな, katakana] katakana [Add to Longdo]
側制御モード[かたがわせいぎょモード, katagawaseigyo mo-do] polarized control mode [Add to Longdo]
方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction [Add to Longdo]
方向通信[かたほうこうつうしん, katahoukoutsuushin] one-way communication [Add to Longdo]
面ディスク[かためんディスク, katamen deisuku] single-sided disk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へん, hen] kata- eins(von beiden) [Add to Longdo]
[へん, hen] TEIL [Add to Longdo]
[かため, katame] ein_Auge, das_eine_Auge [Add to Longdo]
[かたみち, katamichi] ein_Weg, Hinweg, Rueckweg [Add to Longdo]
[かたすみ, katasumi] die_eine_Ecke, der_eine_Winkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top