ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -燃-, *燃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[燃, rán, ㄖㄢˊ] to ignite, to burn; combustion
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  然 [rán, ㄖㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1553

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rán, ㄖㄢˊ, ] burn; combustion, #7,260 [Add to Longdo]
[rán shāo, ㄖㄢˊ ㄕㄠ, / ] combustion; flaming; kindle, #5,547 [Add to Longdo]
[rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fuel, #6,143 [Add to Longdo]
[rán yóu, ㄖㄢˊ ㄧㄡˊ, ] fuel oil, #7,257 [Add to Longdo]
[diǎn rán, ㄉㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] to ignite; to set on fire; aflame, #8,376 [Add to Longdo]
料油[rán liào yóu, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄧㄡˊ, ] fuel oil, #13,598 [Add to Longdo]
[rán fàng, ㄖㄢˊ ㄈㄤˋ, ] to light; to set off (firecrackers etc), #16,264 [Add to Longdo]
[rán méi, ㄖㄢˊ ㄇㄟˊ, ] coal fuel, #21,650 [Add to Longdo]
[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] spontaneous combustion, #30,251 [Add to Longdo]
[hé rán liào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] nuclear fuel, #32,542 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
やす[もやす, moyasu] TH: เผา  EN: to burn
える[もえる, moeru] TH: ไหม้  EN: to burn

Japanese-English: EDICT Dictionary
える[もえる, moeru] (v1,vi) to burn; to get fired up; (P) [Add to Longdo]
え移る[もえうつる, moeutsuru] (v5r) (of fire) to spread; to extend itself [Add to Longdo]
え殻[もえがら, moegara] (n) embers; cinders [Add to Longdo]
え広がる[もえひろがる, moehirogaru] (v5r,vi) to spread (flames) [Add to Longdo]
え差し[もえさし, moesashi] (n) embers [Add to Longdo]
え残り[もえのこり, moenokori] (n) embers [Add to Longdo]
え種[もえぐさ, moegusa] (n) kindling [Add to Longdo]
え出す[もえだす, moedasu] (v5s,vi) to catch fire [Add to Longdo]
え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P) [Add to Longdo]
え尽きる[もえつきる, moetsukiru] (v1,vi) to burn out [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Wood burns.木がえる。
Ten houses were burned down.10軒の家がすっかりえた。
Burn brightly.あかあかとえる。
That building must be on fire.あそこの建物がえているに違いない。
This car of yours is a real gas guzzler.あなたの車は本当に費が悪いんですね。
Look at that smoke. That building must be on fire.あの煙を見なさい。あそこの建物がえているに違いない。
The flat is on fire.アパートがえている。
Let's find a gas station; we've run out of fuel.ガソリンスタンドを探しましょう。料がなくなってしまいました。
Gasoline is used for fuel.ガソリンは料として使われる。
Let's find a gas station; we've run out of fuel.ガソリンを探しましょう。料がなくなってしまいました。
The smoldering firewood burst into flame.くすぶっていた薪が突然え上がった。
Burn this rubbish on the fire.このガラクタは火にやしなさい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[もえる, moeru] brennen [Add to Longdo]
え上がる[もえあがる, moeagaru] auflodern, aufflammen [Add to Longdo]
[もす, mosu] verbrennen [Add to Longdo]
やす[もやす, moyasu] verbrennen [Add to Longdo]
[ねんりょう, nenryou] Brennstoff, Brennmaterial [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top