ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煩-, *煩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[煩, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻烦[má fan, ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, / ] trouble; troublesome, #2,531 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, / ] to feel vexed; to bother; to trouble; superfluous and confusing; edgy, #2,651 [Add to Longdo]
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]
不耐烦[bù nài fán, ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, / ] impatience; impatient, #13,504 [Add to Longdo]
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
烦闷[fán mēn, ㄈㄢˊ ㄇㄣ, / ] anguish, #36,465 [Add to Longdo]
找麻烦[zhǎo má fan, ㄓㄠˇ ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, / ] to look for trouble, #38,063 [Add to Longdo]
心烦意乱[xīn fán yì luàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄢˊ ㄧˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] lit. heart distracted, thoughts in turmoil (成语 saw); distraught with anxiety, #39,396 [Add to Longdo]
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic, #39,615 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n) trouble [Add to Longdo]
[わずらい, wazurai] (n) worry; agony; vexation [Add to Longdo]
い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]
がる;さがる(io)[うるさがる, urusagaru] (v5r,vt) (uk) to feel annoyed at [Add to Longdo]
わしい[わずらわしい, wazurawashii] (adj-i) troublesome; annoying; complicated; (P) [Add to Longdo]
わす[わずらわす, wazurawasu] (v5s) (See わせる) to trouble; to bother; to annoy; to give trouble [Add to Longdo]
わせる[わずらわせる, wazurawaseru] (v1) (See わす) to trouble; to bother; to annoy [Add to Longdo]
を避ける[はんをさける, hanwosakeru] (exp,v1) to spare the trouble (of doing) [Add to Longdo]
型;さ型;うるさ型;うるさ方(iK)[うるさがた, urusagata] (n) fastidiousness; faultfinding; nit-picking [Add to Longdo]
雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have some questions to ask, but I don't want to bother you now.いくつか聞きたい事があるが今はあなたをわせたくはない。
I'm sorry to trouble you.お手をわせて申し訳ありません。
I don't have a care in the world.この世に思いらうことはない。
There are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.この悩のきずなから逃れるには五つの方法がある。
I can't stand the noise.そのい音には我慢できない。
If you had a word processor, you'd be free from all this trouble.ワープロがあれば、こんなわしさはなくなるだろう。
To my regret, my father could not recover from his long illness.残念な事に私の父は長いから回復できなかった。
People have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.人には、迷いと苦しみのもとである悩がある。
"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."「百八といえば悩の数だ」「お兄ちゃんはどんな悩があるの?」「言ってもいいが、検閲削除になるぞ」
Ah, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.あ、とりあえず包帯しているけど、もしわしかったら、家に帰ってからカットバンに代えても大丈夫よ。
It's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?マウスとキーボードを行ったりきたりするのが雑なので、キーボードのみで操作できるようショートカットキーはないのでしょうか?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't want her to have one from you.[JA] わせたくなかったから Captain America: Civil War (2016)
If the merger does not go through, we are in very bad shape, Papa.[CN] 如果合併計劃沒有通過, 我們就會有麻了, 爸爸. Grand Hotel (1932)
You're welcome. It's gonna get noisy[JA] やあ こんにちわ ちょっといけど The Fate of the Furious (2017)
Now, Matt, you can be the tip of the spear, and we don't have to rob a guy from Delta.[JA] マット アンタが先頭で デルタをわせない Sicario (2015)
I shall not bother you any longer with my questions.[JA] 質問攻めで、あなたを わすのは止めます Mr. Holmes (2015)
You'll love it. Otherwise, I never embêterai you.[JA] 気に入りますよ でなきゃ わせませんよ Look Who's Back (2015)
It's just that dinner will be late, sir. It's the lamb being awkward.[CN] 晚餐要推後了,先生 廚房裏有點麻 The Uninvited (1944)
Did you say "bother"?[CN] 你是說"麻"? Applause (1929)
I can understand that, after this....[CN] 我能理解, 經過這麼麻... Grand Hotel (1932)
All this complaining.[JA] いずこも悩じゃ Tale of Tales (2015)
Making a hell of a racket, though.[JA] でもわしいわよ The Original (2016)
I'm not buying any trouble this trip.[CN] 我這趟不想惹任何麻 Ride the Pink Horse (1947)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わずらう, wazurau] -sorgen, sorgen_fuer, besorgt_sein, besorgt_sein_um [Add to Longdo]
わしい[わずらわしい, wazurawashii] laestig, muehevoll, verwickelt [Add to Longdo]
わす[わずらわす, wazurawasu] belaestigen, bemuehen, jemanden_bemuehen, beunruhigen [Add to Longdo]
[はんぼう, hanbou] sehr_beschaeftigt [Add to Longdo]
[ぼんのう, bonnou] irdische_Wuensche, sinnliche_Begierde [Add to Longdo]
[はんざつ, hanzatsu] Verwicklung, Kompliziertheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top