ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -照-, *照*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[照, zhào, ㄓㄠˋ] to shine, to reflect, to illuminate
Radical: , Decomposition:   昭 [zhāo, ㄓㄠ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 443

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph, #1,471 [Add to Longdo]
[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of, #675 [Add to Longdo]
[zhào piàn, ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, ] photo; photograph; picture, #1,138 [Add to Longdo]
[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check, #2,514 [Add to Longdo]
[zhào gu, ㄓㄠˋ ㄍㄨ˙, / ] to take care of; to show consideration; to attend to; to look after, #2,551 [Add to Longdo]
[pāi zhào, ㄆㄞ ㄓㄠˋ, ] to take a picture, #5,181 [Add to Longdo]
[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, ] according to; in light of, #6,390 [Add to Longdo]
[cān zhào, ㄘㄢ ㄓㄠˋ, / ] to consult a reference; to refer to (another document), #7,150 [Add to Longdo]
[zhào míng, ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, ] lighting; illumination, #8,050 [Add to Longdo]
[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, ] license plate, #8,196 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうかい, shoukai] (n) การสอบถาม (เช่น 料金会 การสอบถามเรื่องค่าใช้บริการ)
明機器[しょうめいきき, shoumeikiki] (n) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
らす[てらす, terasu] TH: ส่องแสง  EN: to shine on
らす[てらす, terasu] TH: ติดไฟแพรวพราว  EN: to illuminate

Japanese-English: EDICT Dictionary
らし合わせる[てらしあわせる, terashiawaseru] (v1) to check; to compare [Add to Longdo]
らす[てらす, terasu] (v5s,vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
[てり, teri] (n) sunshine; dry weather; luster; lustre [Add to Longdo]
り雨[てりあめ, teriame] (n) sunshower [Add to Longdo]
り映える[てりはえる, terihaeru] (v1,vi) to shine; to glow [Add to Longdo]
り輝く[てりかがやく, terikagayaku] (v5k,vi) to shine brilliantly [Add to Longdo]
り合う[てりあう, teriau] (v5u) to shed light on each other [Add to Longdo]
り込む[てりこむ, terikomu] (v5m,vi) to shine into or upon [Add to Longdo]
り焼き;焼き(io);焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
り上がる[てりあがる, teriagaru] (v5r,vi) to become bright with sunlight following a shower [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to paragraph ten.10項を参して下さい。
Please refer to page ten.10頁を参してください。
The sun was shining all around.あたり一面に日がっていた。
In contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.イヌとは対的に、ネコはごく最近になって飼いならされたものである。
In the light of this fact, it is clear that he is innocent.この事実にらして彼に罪がないことは明らかだ。
In this book, the writer contrasts Japan with America.この本で筆者は日本とアメリカを対させている。
For further information see page 16.さらに詳しくは16ページ参
The true light that gives light to every man was coming into the world.すべての人をらすまことの光が世に来ようとしていた。
The scientist explained the strange phenomena in the light of recent scientific knowledge.その科学者は、最新の科学知識にらしてその奇妙な現象を説明した。
The picture is colorful in contrast with this one.その絵はこの絵とは対的にカラフルだ。
Now, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.その場に居合わせた者は皆、かすかな後光にらされる学部長に視線を向けた。
The contrast between the two ideas is very marked.その二つの考えの対は非常に際立っている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
[しょうごう, shougou] collation (vs) [Add to Longdo]
合機[しょうごうき, shougouki] collator [Add to Longdo]
合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence [Add to Longdo]
合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] collation operation [Add to Longdo]
射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting [Add to Longdo]
射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[てらす, terasu] (tr.) scheinen [Add to Longdo]
[てる, teru] (itr.) scheinen [Add to Longdo]
れる[てれる, tereru] sich_schaemen [Add to Longdo]
[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top