ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煙-, *煙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[煙, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  垔 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke, #2,345 [Add to Longdo]
烟花[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater), #6,551 [Add to Longdo]
吸烟[xī yān, ㄒㄧ ㄧㄢ, / ] to smoke, #7,077 [Add to Longdo]
抽烟[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, / ] to smoke (a cigarette, tobacco), #8,032 [Add to Longdo]
烟草[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, / ] tobacco, #8,947 [Add to Longdo]
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense, #9,327 [Add to Longdo]
烟台[Yān tái, ㄧㄢ ㄊㄞˊ, / ] Yantai prefecture level city in Shandong, #11,822 [Add to Longdo]
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, / ] thick smoke, #13,975 [Add to Longdo]
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar, #14,778 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けむり, kemuri] (n) ควัน, เขม่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);烟[けむり(P);けぶり;けむ;けぶ, kemuri (P); keburi ; kemu ; kebu] (n) smoke; fumes; (P) [Add to Longdo]
い(P);烟い[けむい(P);けぶい, kemui (P); kebui] (adj-i) smoky; (P) [Add to Longdo]
がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]
たい(P);烟たい[けむたい(P);けぶたい, kemutai (P); kebutai] (adj-i) (1) smoky; (2) awkward; ill at ease; (P) [Add to Longdo]
たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance [Add to Longdo]
になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air [Add to Longdo]
に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen [Add to Longdo]
り出し[けむりだし, kemuridashi] (n) chimney [Add to Longdo]
る(P);烟る[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r,vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P) [Add to Longdo]
を吐く[けむりをはく, kemuriwohaku] (exp,v5k) to emit smoke [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやのの中へ消えていった。
"Do you mind if I smoke?" "Certainly not."草を吸ってもいいですか」「ええ、どうぞ」
You should try to conquer your smoking habit.あなたの喫習慣を断つ努力をすべきです。
Do you object to smoking?あなたは喫に反対ですか。
You should refrain from smoking.あなたは喫をひかえるべきです。
Look at that smoke.あのを見なさい。
Look at that smoke. That building must be on fire.あのを見なさい。あそこの建物が燃えているに違いない。
That chimney is very high.あの突はとても高い。
The mountain used to send out clouds of smoke.あの山は昔を吐いていた。
I feel awkward in his presence.あの人はたい。
Is that long chimney broken?あの長い突は壊れているのですか。
In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.アメリカでは、レストランに入った時喫席か禁席かを選ぶことができる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けむり, kemuri] Rauch [Add to Longdo]
[けむい, kemui] voll_Rauch, verraeuchert [Add to Longdo]
[けむる, kemuru] rauchen [Add to Longdo]
[えんとつ, entotsu] Schornstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top