ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烈-, *烈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烈, liè, ㄌㄧㄝˋ] fiery, violent; ardent, vehement
Radical: , Decomposition:   列 [liè, ㄌㄧㄝˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 802

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] intense; (violently) strong, #1,618 [Add to Longdo]
[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] intense; acute; fierce, #2,401 [Add to Longdo]
[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]
[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]
[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
轰轰[hōng hōng liè liè, ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] strong; vigorous; large-scale, #12,288 [Add to Longdo]
[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] bitter; desperate, #16,237 [Add to Longdo]
[liè huǒ, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] raging inferno; blaze, #16,301 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れっか, rekka] (n) raging fire; conflagration [Add to Longdo]
[れっし, resshi] (n) upright man; patriot; hero [Add to Longdo]
[れつじょ, retsujo] (n) heroine [Add to Longdo]
[れっしん, resshin] (n) disastrous earthquake; (P) [Add to Longdo]
[れつじつ, retsujitsu] (n) blazing sun; scorching sun; hot day [Add to Longdo]
[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine [Add to Longdo]
[れっぷう, reppuu] (n) gale; violent (strong) wind [Add to Longdo]
[れつれつ, retsuretsu] (adj-na,n) fervent; fierce; violent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.いまだかつて偉大なもので熱な精神なくして成し遂げられたものは何もない。
This is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.このままでは熾な情報戦に勝てない。CIOの首を挿げ替えよう。
The liquid gave off a strong smell.その液体は強な匂いを発した。
The effects of the drug are intense but brief.その薬の効果は強だが短い。
Our company failed to survive a cutthroat competition.我々の会社は激な競争に耐えきれなかった。
Pack a wallop.なパンチを与える。
The heat is intense.な暑さだ。
The contrast between the sky and the mountain is striking.空と山の対比が鮮だ。
When he saw a policeman coming, he began to run like anything.警官がやってくるのを見ると彼は猛に走り出した。
The LDP brought out a bill to raise taxes, but they met with such violent opposition that they backed down.自民党は増税の法案を提出したが、猛な反対にあって撤回した。
The bill was passed by a majority, although the Socialist Party was strongly opposed to it.社会党の猛な反対にもかかわらず、その議案は過半数で可決された。
I tried to give him some advice, but he just abused me violently.助言をしてやろうとしたのに彼は私に向かって猛に悪態をつくだけだった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れつ, retsu] HEFTIG [Add to Longdo]
[れっしん, resshin] heftiges_Erdbeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top