ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -火-, *火*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] (n) ไฟ
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] 1.the planet Mars; Mars 2.a spark

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[火, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire, flame; to burn; anger, rage
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] Flames, Rank: 433
[炮, pào, ㄆㄠˋ] cannon, artillery
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 914
[灭, miè, ㄇㄧㄝˋ] to extinguish; to wipe out
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] To cover 一 a flame 火, Rank: 953
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 967
[炸, zhà, ㄓㄚˋ] to explode; to fry in oil; to scald
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A sudden 乍 flame 火; 乍 also provides the pronunciation, Rank: 976
[灯, dēng, ㄉㄥ] lamp, lantern, light
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1115
[烧, shāo, ㄕㄠ] to burn, to bake; to heat, to roast
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  尧 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1201
[爆, bào, ㄅㄠˋ] crackle, pop; burst, explode
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  暴 [bào, ㄅㄠˋ]
Etymology: [ideographic] A violent 暴 flame 火; 暴 also provides the pronunciation, Rank: 1243
[烦, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1253
[灰, huī, ㄏㄨㄟ] ashes; dust; lime, mortar
Radical: , Decomposition:   ?  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] The remains of a fire 火; 火 also provides the pronunciation, Rank: 1311

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] fire, #1,482 [Add to Longdo]
[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, ] rocket, #2,534 [Add to Longdo]
[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
[huǒ guō, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, / ] hot pot (type of food), #4,358 [Add to Longdo]
[huǒ zāi, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ, / ] fire (that burns buildings etc), #5,053 [Add to Longdo]
[huǒ bào, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, ] a popular craze; explosive popularity, #5,842 [Add to Longdo]
[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] conflagration; large fire, #6,575 [Add to Longdo]
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] Mars (planet), #7,484 [Add to Longdo]
车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひ, hi] (n) ไฟ
[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้
[かざん, kazan] (n) ภูเขาไฟ
[かさい, kasai] (n) เพลิงไหม้, อัคคีภัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n) วันอังคาร
[かき, kaki] 1. ไฟ (ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้) 2. ความอุ่นจากไฟ 3. ประกายไฟ (ในป้ายเตือน)
気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n, phrase) ห้ามจุดไฟ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
[かきゅう, kakyuu] (n) ลูกไฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かりょく, karyoku] TH: พลังความร้อน  EN: heating power
[かりょく, karyoku] TH: พลังไอน้ำ  EN: steam power
[かざん, kazan] TH: ภูเขาไฟ  EN: volcano

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
がつく;が付く;が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
だるま;達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
で溶ける[ひでとける, hidetokeru] (v1) to melt in the fire [Add to Longdo]
に当たる[ひにあたる, hiniataru] (exp,v5r) to warm oneself at the fire [Add to Longdo]
に油を注ぐ[ひにあぶらをそそぐ, hiniaburawososogu] (exp,v5g) to make things worse; to stir things up; lit [Add to Longdo]
のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
の気[ひのけ, hinoke] (n) heat of fire; trace of fire [Add to Longdo]
の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口を切った。
"Fire" he cried.事だ」と彼は叫んだ。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、事だ」とダンが叫んだ。
The fire is out.が消えた。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその事で焼失した。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小器や爆薬で十分に武装していた。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出席しました。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその事で全焼した。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が事の現場に駆けつけた。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら花が見やすい。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたが去る前にはを確実に消しなさい。
Be sure to put out the fire before you leave.出発する前に必ずを消しなさい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] Feuer [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
口湖[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
[かざん, kazan] Vulkan [Add to Longdo]
山灰[かざんばい, kazanbai] vulkanische_Asche [Add to Longdo]
成岩[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]
[かせい, kasei] Mars [Add to Longdo]
星人[かせいじん, kaseijin] Marsmensch [Add to Longdo]
[かよう, kayou] Dienstag [Add to Longdo]
曜日[かようび, kayoubi] Dienstag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top