ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -濃-, *濃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[濃, nóng, ㄋㄨㄥˊ] concentrated, dense, strong, thick
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  農 [nóng, ㄋㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense, #4,548 [Add to Longdo]
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity, #3,597 [Add to Longdo]
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, / ] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color), #7,860 [Add to Longdo]
浓缩[nóng suō, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ, / ] to concentrate (a liquid); concentration; espresso coffee; abbr. for 意式縮咖啡|意式浓缩咖啡, #8,437 [Add to Longdo]
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere), #9,457 [Add to Longdo]
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, / ] thick smoke, #13,975 [Add to Longdo]
浓烈[nóng liè, ㄋㄨㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] strong (taste, flavor, smell), #16,852 [Add to Longdo]
浓重[nóng zhòng, ㄋㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] dense, #17,436 [Add to Longdo]
浓密[nóng mì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧˋ, / ] thick; mirky, #23,879 [Add to Longdo]
浓雾[nóng wù, ㄋㄨㄥˊ ㄨˋ, / ] thick fog, #28,001 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こい, koi] (adj) เข้ม, (รส)จัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น
[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こ, ko] (pref) dark; thick [Add to Longdo]
[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
いめ;い目[こいめ, koime] (adv,adj-no) strongish; somewhat strong [Add to Longdo]
いスープ[こいスープ, koi su-pu] (n) thick soup [Add to Longdo]
いヒゲ;いひげ;い髭[こいヒゲ(濃いヒゲ);こいひげ(濃いひげ;濃い髭), koi hige ( koi hige ); koihige ( koi hige ; koi hige )] (n) dense beard; thick beard [Add to Longdo]
い口醤油[こいくちしょうゆ, koikuchishouyu] (n) strong soy sauce [Add to Longdo]
い作り[こいつくり, koitsukuri] (n) heavy makeup [Add to Longdo]
い仲[こいなか, koinaka] (n) (col) (obsc) (See 恋仲) thick (with); bound by love [Add to Longdo]
グレー[のうグレー, nou gure-] (n) dark gray; dark grey [Add to Longdo]
[のうえん, nouen] (n) thick smoke [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The tea is too strong. Add some water.お茶がすぎるので水を少し加えて下さい。
How do you like your coffee? Strong and black?コーヒーはどんなふうにしましょうか。いブラックがいいですか。
I like my coffee strong.コーヒーはいのが好きだ。
This river is about one third as long as the Shinano.この川は信川の3分の1の長さである。
Mr Smith lost his way in the dense fog.スミスさんは霧の中で道に迷った。
The piano was made of beautiful, dark brown wood.そのピアノは美しい、い褐色の木で作られていました。
The flight was canceled because of the thick fog.その飛行機は霧のために欠航になった。
Why do you like coffee strong?なぜコーヒーはいのがいいのか。
New York City policemen wear dark blue uniforms.ニューヨーク市の警官は紺の制服を着ている。
Foods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.ビタミンEを豊富に含む食物には、い緑色の葉の野菜・豆・木の実・全粒穀類がある。
If the coffee is too strong, add some more water.もしコーヒーがすぎれば、いくらかお湯を足して下さい。
There was a thick fog around.回りに霧が立ちこめていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こい, koi] -dunkel, -dick, -dicht [Add to Longdo]
[のうこう, noukou] Dicke, Dichte, Staerke [Add to Longdo]
[のうど, noudo] Dichte, Konzentration [Add to Longdo]
[のうたん, noutan] Schattierung, Abschattung [Add to Longdo]
[のうこん, noukon] dunkelblau [Add to Longdo]
[のうむ, noumu] dichter_Nebel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top