ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潤-, *潤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[潤, rùn, ㄖㄨㄣˋ] fresh, moist; soft, sleek
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  閏 [rùn, ㄖㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] smooth; moist, #3,720 [Add to Longdo]
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits, #1,280 [Add to Longdo]
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, / ] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off, #8,460 [Add to Longdo]
浸润[jìn rùn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] to permeate; to percolate; fig. to saturate (with emotion), #11,355 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin, #12,418 [Add to Longdo]
湿润[shī rùn, ㄕ ㄖㄨㄣˋ, 湿 / ] moist, #12,909 [Add to Longdo]
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, / ] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice), #19,122 [Add to Longdo]
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth; oily; sleek; to lubricate, #20,834 [Add to Longdo]
润滑油[rùn huá yóu, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄡˊ, / ] lubricating oil, #21,206 [Add to Longdo]
润泽[rùn zé, ㄖㄨㄣˋ ㄗㄜˊ, / ] moist, #28,002 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うるおい, uruoi] (n) (1) moisture; damp; wetness; (2) richness; warmth; gain; profit; (3) financial leeway; (P) [Add to Longdo]
う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P) [Add to Longdo]
かす[ふやかす, fuyakasu] (v5s,vt) (uk) to soak; to steep; to macerate [Add to Longdo]
ける[ふやける, fuyakeru] (v1,vi) (uk) to become sodden; to swell up [Add to Longdo]
[うるおす, uruosu] (v5s,vt) (1) to moisten; to wet; (2) to profit; to enrich; to benefit; (P) [Add to Longdo]
びる[ほとびる, hotobiru] (v1,vi) (See ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture [Add to Longdo]
[うるみ, urumi] (n) blur; moisture; opacity [Add to Longdo]
[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na,n) smoothness; lubrication [Add to Longdo]
滑ゼリー[じゅんかつゼリー, junkatsu zeri-] (n) lubricating jelly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Also, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.また、温度が高いと、滑剤を頻繁に交換する必要がある。
Benefits of course should exceed the costs.もちろん利は生産費を上回るべきです。
Man's best friend certainly makes a good addition to a household.犬は確かに家庭に何かいを与えているね。
The government coffers are replete with funds.国庫は資金が沢である。
High operating temperatures shorten lubricant life.作動温度が高いと、滑剤の寿命は短くなる。
Central Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.中央銀行は主にその他の銀行及び政府と業務を行い、利をあげることの他に国民経済の利益になる広い責任を負う銀行である。
#B: 乾く{乾いた} 心(こころ) 乃{の} 奥底 を す{うるおして} 呉れる{くれる} 無償 乃{の} 愛 を 探し求める
Tea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.お茶は仕事をスムーズに運ばせるための滑油のようなもの。
Savlon is a moisturizing skin cream.サブロンは肌にいを与えるクリームです。
Paul has dry hair.ポールはいのない髪がある。
His encounter with her is enriching his inner life.彼女との出会いが彼の精神生活にいを齎らしている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うるおう, uruou] nass_werden, feucht_werden, Nutzen_ziehen, Vorteil_ziehen, reich_werden [Add to Longdo]
[うるおす, uruosu] nass_machen, feucht_machen, befeuchten, nuetzen, bereichern [Add to Longdo]
[うるむ, urumu] feucht_werden, nass_werden, truebe_werden [Add to Longdo]
滑油[じゅんかつゆ, junkatsuyu] Schmieroel [Add to Longdo]
[じゅんしょく, junshoku] Verschoenerung, Ausschmueckung (Lit.) [Add to Longdo]
[じゅんしょく, junshoku] Verschoenerung, Ausschmueckung (Lit.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top