ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潔-, *潔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[潔, jié, ㄐㄧㄝˊ] clean, pure; to purify, to cleanse
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  絜 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] clean, #6,576 [Add to Longdo]
清洁[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] clean; purity, #4,544 [Add to Longdo]
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy, #7,602 [Add to Longdo]
纯洁[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] pure; clean and honest, #9,189 [Add to Longdo]
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]
洁净[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse, #14,203 [Add to Longdo]
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible, #15,398 [Add to Longdo]
保洁[bǎo jié, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] sanitation, #18,848 [Add to Longdo]
圣洁[shèng jié, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] pure and holy, #26,384 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いさぎよい, isagiyoi] (adj) สะอาดบริสุทธิ์,ผ่องแผ้ว,สง่าผ่าเผย

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]
[いさぎよし, isagiyoshi] (n) pride; disdain [Add to Longdo]
しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp,adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
[けっさい, kessai] (n,vs) religious abstinence; purification [Add to Longdo]
[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P) [Add to Longdo]
癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]
癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The Gettysburg Address" is a concise speech.「ゲティスバーグ演説」は簡スピーチです。
Can you produce evidence to clear him?あなたは彼の白を証明する証拠を出せますか。
It follows from this that he must be innocent.このことから当然彼は白にちがいないということになる。
This symbol stands for strength and integrity.このシンボルは強さと高さを表す。
Let's make it brief.それを清にしましょう。
But the Evans were clean and they had enough to eat.しかし、エヴァンス一家は清だし、食べ物も十分ありました。
The scandal has badly damaged his clean image.スキャンダルは彼の清なイメージを酷く傷つけた。
An immense monument was erected in honor of the noble patriot.その高な愛国者に敬意を表して、巨大な記念碑が建てられた。
The author's mode of expression is very concise.その作家の表現方法はとても簡だ。
The fact manifests his innocence.その事実は彼の白を証明する。
What the critic says is always concise and to the point.その批評家の言うことはいつも簡で要領を得ている。
The soldier disdained shooting an unarmed enemy.その兵士は丸腰の兵士を撃つことをしとしなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けつ, ketsu] REIN [Add to Longdo]
[いさぎよい, isagiyoi] -tapfer, -mutig, maennlich, -rein [Add to Longdo]
[けっぺき, keppeki] Reinlichkeitsfimmel [Add to Longdo]
[けっぱく, keppaku] -sauber, integer, unschuldig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top