ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

漫画

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漫画-, *漫画*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漫画[màn huà, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] caricature; cartoon; Japanese manga, #5,691 [Add to Longdo]
漫画[màn huà jiā, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] cartoon writer (from Japanese mangaka), #32,833 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫画[まんが, manga] (n) cartoon; comic; comic strip; (P) [Add to Longdo]
漫画[まんがか, mangaka] (n,vs) making a caricature [Add to Longdo]
漫画家(P);マンガ家[まんがか(漫画家)(P);マンガか(マンガ家), mangaka ( mangaka )(P); manga ka ( manga ie )] (n) cartoonist; manga artist; (P) [Add to Longdo]
漫画研究会[まんがけんきゅうかい, mangakenkyuukai] (n) (1) society for the study of manga; (2) manga club [Add to Longdo]
漫画雑誌[まんがざっし, mangazasshi] (n) comic book [Add to Longdo]
漫画[まんがぼん;まんがほん(ik), mangabon ; mangahon (ik)] (n) comic book [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
I borrowed this cartoon from his older sister.この漫画は彼の姉から借りました。
Well, I bake bread, listen to music, or read comic books.そうですね、パンを焼いたり、音楽を聴いたり、漫画を読んだりします。
Some people say that cartoons on television are educational in themselves.テレビの漫画は、それなりに教育的だと言う人もいる。
Really? My hobby is reading comics.へぇー、僕の趣味は漫画を読むことだよ。 [M]
You really like comic books, don't you?ほんとに君は漫画が好きだね。 [M]
The comic books were piled on the desk.机の上には漫画本が重ねてあった。
Your comic books are on the shelf.君の漫画の本は棚の上にあるよ。 [M]
If you ask me, reading comics is a complete waste of time.言えというなら言いますが、漫画を読むのはまったく時間の無駄である。
Many high school students hang around at book stores reading comics.高校生の中には本屋をぶらついて漫画を読むものも多い。
Recent comics have too many violent and sexual scenes.最近の漫画は暴力や性の描写が多すぎる。
Stop reading comic books while working.仕事中に漫画の本を読むのはやめること。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, you two. Forget about the funnies. I can't keep quiet any longer.[CN] 先别读漫画了 我憋不住了 Magnificent Obsession (1954)
- Go and get your comic.[CN] - 去买你们的漫画去 - 你说什么? - Go and get your comic. Lunch Hour (1963)
If they use their intelligence, get their minds out of comic books...[CN] 如果他们能运用自己的聪明才智, 让他们的思想离开漫画书... Blackboard Jungle (1955)
You know, like in a balloon attached to a mouth...[JP] 漫画の吹き出しみたいに口にくっついてるんだ When Harry Met Sally... (1989)
You know, I have a theory that hieroglyphics are really an ancient comic strip about a character named Sphinxy.[JP] 僕は、象形文字って言うのは、 スフィンクシーと言う名の主人公が出てくる 漫画だって言う理論を持ってるんだ。 When Harry Met Sally... (1989)
Everything we expose them to their programs, their cartoons, books, the games they play are designed to manage aggression and reinforce simple social skills.[JP] すべては我々がそれらを公開... ...自分のプログラム、その漫画、 書籍、彼らが遊ぶゲーム... ... _侵略を管理し、簡単な社会的スキルを強化するために設計されています。 The Island (2005)
A youngster can be very useful, you know. It sure costs nothing except an odd comic now and again.[CN] 带小孩很有用的也不花钱 当然偶尔得买本漫画给他看 The End of the Affair (1955)
Have a comic.[CN] 漫画书. Darling (1965)
Yes, ma'am, I sold my whole collection of comic books. See? Here's the money.[JP] 漫画のコレクションを売って お金を作ってきたよ It's Christmastime Again, Charlie Brown (1992)
(silly girl-talk) That's amazing.[JP] 漫画の主人公が 描いてあるんだから Sky Palace (1994)
A cartoon of some kind. Wouldn't that be great?[JP] 漫画に よくあるじゃないか Breaking Away (1979)
The comic story with the background of Lisbon, Portugal, gave me a hint.[JP] きっかけは ポルトガルのリスボンを 舞台にした少女漫画 Christmas on July 24th Avenue (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漫画[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top