ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

演员

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -演员-, *演员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]
演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]
演员[dāng yǎn yuán, ㄉㄤ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] to go on stage [Add to Longdo]
电影演员[diàn yǐng yǎn yuán, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] movie star [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
Mom, you get botox?[CN] 过气女演员嚣张什么嘛 Episode #1.2 (2004)
Why, he's a natural born actor.[CN] 天啊,他是个天生的演员, 是吗,吉迪? Pinocchio (1940)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中央工人剧场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
Hi diddle dee dee An actor's life for me[CN] 一个演员的生活 Pinocchio (1940)
An actor's life for me[CN] 一个演员的生活 Pinocchio (1940)
- Actress?[CN] -演员 The 39 Steps (1935)
Ah![CN] 每个演员的梦想啊! And the Look of the Irish (2015)
I'd rather be smart than be an actor.[CN] 我宁愿变聪明也不想当演员 Pinocchio (1940)
Hi diddle de day An actor's life is gay[CN] 演员的生活多快乐 Pinocchio (1940)
The actor?[CN] -演员 The Seventh Seal (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top