ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -演-, *演*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[演, yǎn, ㄧㄢˇ] to perform, to act, to put on a play
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  寅 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 715

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] to develop; to evolve; to practice; to perform; to play; to act, #2,163 [Add to Longdo]
[biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ, ] play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate, #1,755 [Add to Longdo]
[yǎn chū, ㄧㄢˇ ㄔㄨ, ] to act (in a play); to perform; to put on (a performance), #1,947 [Add to Longdo]
[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc), #2,111 [Add to Longdo]
[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]
唱会[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
[yǎn jiǎng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] lecture; to make a speech, #4,345 [Add to Longdo]
[bàn yǎn, ㄅㄢˋ ㄧㄢˇ, ] play the part of; act, #4,545 [Add to Longdo]
[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging, #4,713 [Add to Longdo]
[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] deductive (logic), #5,296 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[えんぎ, engi] (n) (แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, S. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
じる[えんじる, enjiru] TH: แสดงละคร  EN: to perform (a play)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じる[えんじる, enjiru] (v1,vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P) [Add to Longdo]
ずる[えんずる, enzuru] (vz,vt) (See じる) to perform; to play; (P) [Add to Longdo]
[やる, yaru] (v5r) (sl) (See じる) (usu. used in the popular music industry) to perform; to play; to act [Add to Longdo]
歌(P);艶歌[えんか, enka] (n) (1) enka; traditional-style Japanese popular ballad; (2) (艶歌 only) troubadour; (P) [Add to Longdo]
歌歌手[えんかかしゅ, enkakashu] (n) Enka singer; singer of Japanese traditional ballads [Add to Longdo]
[えんぎ, engi] (n) drama; play [Add to Longdo]
[えんぎ, engi] (n,vs,adj-no) acting; performance; (P) [Add to Longdo]
技者[えんぎしゃ;えんぎもの(ik), engisha ; engimono (ik)] (n) performer; actor [Add to Longdo]
技性人格障害[えんぎせいじんかくしょうがい, engiseijinkakushougai] (n) histrionic personality disorder [Add to Longdo]
技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Action!技はじめ!
"The Gettysburg Address" is a concise speech.「ゲティスバーグ説」は簡潔スピーチです。
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が劇場で上されている。
The curtain time is at 8:00.8時開です。
The idea that he is going to make a speech is laughable.あいつが説するなんて片腹痛い。
Unfortunately I was not in time for his speech.あいにく私は彼の説に間に合わなかった。
Who is going to play the part in your play?あなたたちの劇でその役をじるのは誰ですか。
You play a musical instrument, don't you?あなたは楽器を奏しますよね。
They are putting P on at that theater.あの劇場ではPを上している。
That actor is both handsome and skillful.あの俳優はハンサムだし、技もうまい。
A scholar made an excellent speech about human rights.ある学者が人権についてすばらしい説を言った。
A critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.ある批評家が、バレーを描いた私の絵を見たら、生のバレー公を見に行く必要がないと言ったことがあります。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[えんざん, enzan] operation [Add to Longdo]
算コード[えんざんコード, enzan ko-do] operation code [Add to Longdo]
算モード[えんざんモード, enzan mo-do] compute mode, operate mode [Add to Longdo]
算器[えんざんき, enzanki] functional unit (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
算機[えんざんき, enzanki] processor (as in computer chip) [Add to Longdo]
算記号省略[えんざんきごうしょうりゃく, enzankigoushouryaku] asyndetic [Add to Longdo]
算子[えんざんし, enzanshi] operator (math) [Add to Longdo]
算時間[えんざんじかん, enzanjikan] operation time [Add to Longdo]
算手順[えんざんてじゅん, enzantejun] algorithm [Add to Longdo]
算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] ALU, Arithmetic and Logic Unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えん, en] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
[えんしゅつ, enshutsu] Inszenierung, Regie [Add to Longdo]
[えんげき, engeki] Schauspielkunst, Theaterstueck [Add to Longdo]
[えんだん, endan] Tribuene, Rednerpult [Add to Longdo]
奏会[えんそうかい, ensoukai] Konzert [Add to Longdo]
[えんぎ, engi] Auffuehrung, Darstellung, Spiel [Add to Longdo]
[えんげい, engei] Auffuehrung, Vorstellung, Unterhaltung [Add to Longdo]
[えんぜつ, enzetsu] Rede, Vortrag, Ansprache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top