ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漂-, *漂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[漂, piào, ㄆㄧㄠˋ] to drift, to float; to be tossed about; bleach
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1568

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] to float; to drift, #10,500 [Add to Longdo]
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, ] to bleach, #10,500 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] elegant; polished, #10,500 [Add to Longdo]
[piào liang, ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄤ˙, ] pretty; beautiful, #1,509 [Add to Longdo]
[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, ] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial, #16,255 [Add to Longdo]
[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] carried by the current, #16,336 [Add to Longdo]
[piāo bó, ㄆㄧㄠ ㄅㄛˊ, ] to drift (in the tide); to rove; to lead a wandering existence; drifter; wanderer, #19,967 [Add to Longdo]
[piǎo bái, ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, ] to bleach; to whiten, #26,161 [Add to Longdo]
[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, ] drift (electrical), #26,656 [Add to Longdo]
白剂[piāo bái jì, ㄆㄧㄠ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, / ] bleach, #70,994 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ただよう, tadayou] TH: ล่องลอย  EN: to drift about
[ただよう, tadayou] TH: ลอย  EN: to float
[ただよう, tadayou] TH: ล่องลอยอยู่ในอากาศ  EN: to hang in air

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ひょうひょう, hyouhyou] (n) buoyantly; airily; with a light heart [Add to Longdo]
[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
う小舟[ただようこぶね, tadayoukobune] (n) drifting boat [Add to Longdo]
わす[ただよわす, tadayowasu] (v5s,vt) to set adrift; to let loose; to cut loose [Add to Longdo]
[ひょうさ, hyousa] (n) drift sand [Add to Longdo]
[ひょうしつ, hyoushitsu] (n,vs) drifting away (and going lost) [Add to Longdo]
[ひょうせき, hyouseki] (n) traveled boulder [Add to Longdo]
然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly [Add to Longdo]
[ひょうちゃく, hyouchaku] (n,vs) drifting ashore; (P) [Add to Longdo]
[ひょうどう, hyoudou] (n,vs) drift (e.g. in frequency) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The raft has drifted far off from the shore.いかだは岸からずっと遠くへ流した。
The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.この無限の空間にう永遠の沈黙が私を恐怖に陥れる。
The boat was drifting in the ocean.そのボートは大海をっていた。
The boat drifted about on the sea.その船は海を流した。
The ships was drifting at the mercy of the waves.その船は波のなすがままに流していた。
The boat was broken by the floating ice.その船はっている氷によって壊された。
The boat drifted out to sea.その船は流して外海に出た。
The perfume of roses filled the room.バラの香りがその部屋いっぱいにっていた。
The smell of roses hung in the air.バラの香りがっている。
The mast broke and our ship went adrift.マストが折れて僕たちの船は流し始めた。 [M]
Just a castaway an island lost at sea.俺は絶海の孤島の流者。 [M]
Waves of joy drift through my opened heart.喜びの波は解き放たれた私の心をう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひょうひょう, hyouhyou] leicht, schwebend, heiter [Add to Longdo]
[ただよう, tadayou] dahintreiben, umhertreiben, schweben [Add to Longdo]
[ひょうりゅう, hyouryuu] (auf dem Meer) treiben [Add to Longdo]
[ひょうぜん, hyouzen] ziellos;, ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
[ひょうはく, hyouhaku] wandern, durchstreifen [Add to Longdo]
白剤[ひょうはくざい, hyouhakuzai] Bleichmittel [Add to Longdo]
[ひょうちゃく, hyouchaku] an_Land_treiben, an_Land_getrieben_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top