ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漁-, *漁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[漁, yú, ㄩˊ] fisherman; to fish; to pursue; to sieze
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  魚 [, ㄩˊ]
Etymology: [ideographic] To fish 魚 in a river氵; 魚 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] fisherman; to fish, #10,183 [Add to Longdo]
渔业[yú yè, ㄩˊ ㄧㄝˋ, / ] fishing industry; fishery, #8,577 [Add to Longdo]
渔民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] fisherman; fisher folk, #9,539 [Add to Longdo]
渔船[yú chuán, ㄩˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] fishing boat, #10,131 [Add to Longdo]
渔夫[yú fū, ㄩˊ ㄈㄨ, / ] fisherman, #33,163 [Add to Longdo]
渔港[yú gǎng, ㄩˊ ㄍㄤˇ, / ] fishing port, #34,124 [Add to Longdo]
渔网[yú wǎng, ㄩˊ ㄨㄤˇ, / ] fishing net; fishnet, #36,361 [Add to Longdo]
渔场[yú chǎng, ㄩˊ ㄔㄤˇ, / ] fishing ground, #40,953 [Add to Longdo]
渔具[yú jù, ㄩˊ ㄐㄩˋ, / ] fishing gear, #57,839 [Add to Longdo]
渔猎[yú liè, ㄩˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] fishing and hunting; fig. to loot; to plunder, #73,339 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎょぎょう, gyogyou] การประมง
gyo[漁, ryou] (phrase) ใส่ในท้ายประโยค เพื่อบอกว่า ตัวเองเกี่ยวข้องกับปลา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (n) fishing; catch; (P) [Add to Longdo]
[ぎょす, gyosu] (v5s,vt) (1) (arch) (See する) to take fish, etc.; (2) to lust for a woman [Add to Longdo]
する[ぎょする, gyosuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to take fish, etc.; (2) to lust for a woman [Add to Longdo]
[あさり, asari] (n-suf,n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells [Add to Longdo]
り;[すなどり, sunadori] (n,vs) (1) fishing; collecting shells; (2) fisherman [Add to Longdo]
り火[いさりび, isaribi] (n) fire for luring fish at night [Add to Longdo]
り猫[すなどりねこ;スナドリネコ, sunadorineko ; sunadorineko] (n) (uk) fishing cat (Prionailurus viverrinus) [Add to Longdo]
[あさる(P);すなどる(ok);いさる(ok), asaru (P); sunadoru (ok); isaru (ok)] (v5r,vt) to fish for; to look for; (P) [Add to Longdo]
[ぎょか, gyoka] (n) fishing household [Add to Longdo]
[ぎょか;いさりび, gyoka ; isaribi] (n) fire for luring fish at night [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fisherman saved himself by means of a floating board.その師は浮かんでいる板によって助かった。
The fisherman cast their nets into the sea.その師達は網を海に投げた。
The island was inhabited by a fishing people.その島には業を営む人たちが住んでいた。
The economy of the island is dependent on the fishing industry.その島の経済は業に依存している。
A fishing boat putt off just now.たった今船が陸を離れた。
Fishing trawlers have fished out all the local waters.トロール船は沿岸の魚をとりつくしました。
The tuna catch is declining.マグロの獲量は減ってきている。
The ayu season has opened.が解禁になった。
Company A is trying to play us off against company B in a severe price-war.苛酷な価格競争の中で、A社は我々をけしかけてB社と戦わせて夫の利を得ようとしている。
We were granted the privilege of fishing in this bay.我々はこの湾内で獲する特権を与えられた。
I saw a fishing boat about a mile off the shore.海岸から約1マイル沖に船が見えた。
A fishing light wavers under the lee of an island.火が島影に瞬く。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょ, gyo] FISCHFANG [Add to Longdo]
[ぎょじょう, gyojou] Fanggrund, Fischgruende [Add to Longdo]
[りょうし, ryoushi] Fischer [Add to Longdo]
[ぎょそん, gyoson] Fischerdorf [Add to Longdo]
[ぎょぎょう, gyogyou] Fischerei, Fischfang [Add to Longdo]
[ぎょかく, gyokaku] Fischfang [Add to Longdo]
[ぎょもう, gyomou] Fischernetz, Fischnetz [Add to Longdo]
[ぎょせん, gyosen] Fischerboot, Fischdampfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top