ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滑-, *滑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[滑, huá, ㄏㄨㄚˊ] to slip, to slide; slippery, polished
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  骨 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1480

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] comical, #3,217 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua, #3,217 [Add to Longdo]
[xià huá, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄚˊ, ] sliding; slide, #4,916 [Add to Longdo]
[huá xuě, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ, ] to ski; skiing, #8,922 [Add to Longdo]
[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, ] glossy; sleek; smooth, #9,525 [Add to Longdo]
[huá pō, ㄏㄨㄚˊ ㄆㄛ, ] rockslide; landslip, #11,755 [Add to Longdo]
[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, ] comical; funny; amusing, #15,817 [Add to Longdo]
[huá bīng, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄥ, ] to skate; skating, #16,232 [Add to Longdo]
[píng huá jī, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ, ] smooth muscle (anat.); non-striated muscle, #17,331 [Add to Longdo]
[píng huá, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, ] flat and smooth, #18,687 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
べる[すべる, suberu] (vt) ลื่น,ไถล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すべる, suberu] TH: ลื่นล้ม  EN: to slide
[すべる, suberu] TH: พลาด(สอบตก)  EN: to fail

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[すべりひゆ;スベリヒユ, suberihiyu ; suberihiyu] (n) (uk) common purslane (Portulaca oleracea) [Add to Longdo]
らか(P);か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) [Add to Longdo]
らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
らす;辷らす[すべらす, suberasu] (v5s,vt) (See らせる) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]
らせる[すべらせる, suberaseru] (v1,vt) (See らす・すべらす) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]
[ぬめり, numeri] (n) sliding; slipping [Add to Longdo]
[ぬめり, numeri] (n) (uk) viscous liquid; slime; mucus; (P) [Add to Longdo]
り易い[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery [Add to Longdo]
り寄る[すべりよる, suberiyoru] (v5r,vi) to slide up to [Add to Longdo]
り降りる;り下りる[すべりおりる, suberioriru] (v1) to slide down (a hill) (e.g. ski, toboggan); to slip down [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How well that girl skis!あの子、上手にるねぇ!
That landslide produced a lot of misery.あの地り事故は多くの不幸を生んだ。
Alice slid down the long slide.アリスは長いり台をり降りた。
A slip of the tongue often brings about unexpected results.うっかり口をらせると思わぬ結果を招くことが多い。
The sea gull glided on the wind.カモメは風に乗って空した。
When I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).ガラスのコップを流しにおこうとしたら手がって、ガシャッと割れた。
This table has a smooth surface.このテーブルの表面はらかだ。
This cloth feels smooth.この布はらかな手触りです。
This is a secret just between you and me, so don't let it slip out.これは二人の間の秘密だから、他の人には絶対口をらせないでくれるな。
Jim slipped on the icy road and got hurt.ジムは凍った道でって怪我をした。
Now, just let the clay slide between your fingers.そして粘土を指の間でらせるの。
Then the pen fell from my hand and I just listened.そのうちペンが手からり落ちてしまい、ただ聞き入るだけでした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らか[なめらか, nameraka] -glatt, schluepfrig, -weich [Add to Longdo]
り台[すべりだい, suberidai] Rutschbahn (fuer Kinder) [Add to Longdo]
[すべる, suberu] gleiten, ausrutschen [Add to Longdo]
走路[かっそうろ, kassouro] Rollbahn, Landebahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top