ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滅-, *滅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[滅, miè, ㄇㄧㄝˋ] to extinguish; to wipe out
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  烕 [miè, ㄇㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To extinguish a flame 烕 with water 氵; 烕 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miè, ㄇㄧㄝˋ, / ] to extinguish; to overthrow (a former regime), #4,289 [Add to Longdo]
消灭[xiāo miè, ㄒㄧㄠ ㄇㄧㄝˋ, / ] to perish; to annihilate; to cause to perish; annihilation (in quantum field theory), #4,976 [Add to Longdo]
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] perish; ruin; destroy, #9,887 [Add to Longdo]
扑灭[pū miè, ㄆㄨ ㄇㄧㄝˋ, / ] to eradicate; to extinguish, #11,721 [Add to Longdo]
灭火[miè huǒ, ㄇㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] to extinguish a fire; firefighting, #12,523 [Add to Longdo]
破灭[pò miè, ㄆㄛˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] to destroy, #14,761 [Add to Longdo]
灭亡[miè wáng, ㄇㄧㄝˋ ㄨㄤˊ, / ] to destroy; to exterminate; extinction; to perish; to die out; to become extinct, #15,191 [Add to Longdo]
灭绝[miè jué, ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to extinguish; extinct; to die out, #16,687 [Add to Longdo]
熄灭[xī miè, ㄒㄧ ㄇㄧㄝˋ, / ] to stop burning; to go out (of fire); to die out; extinguished, #17,310 [Add to Longdo]
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, / ] wipe out; destroy; annihilate, #17,921 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[めっきん, mekkin, mekkin , mekkin] การทำให้ปราศจากเชื้อ - การทำลายเซลล์ สปอร์ หรือไข่ ของสิ่งมีชีวิต จนทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อีก

Japanese-English: EDICT Dictionary
する[めっする, messuru] (vs-s,vi) (1) (See びる) to be destroyed; to perish; to go out (e.g. fire); (vs-s,vt) (2) (See ぼす) to destroy; to get rid of; to extinguish [Add to Longdo]
びて行く民族;亡びて行く民族[ほろびていくみんぞく, horobiteikuminzoku] (n) dying race [Add to Longdo]
びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P) [Add to Longdo]
ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed [Add to Longdo]
ぼす(P);亡ぼす[ほろぼす, horobosu] (v5s,vt) to destroy; to overthrow; to wreck; to ruin; (P) [Add to Longdo]
[めっきゃく, mekkyaku] (n,vs) extinguishment; destruction; effacement [Add to Longdo]
菌;減菌(iK)[めっきん, mekkin] (n,vs,adj-no) sterilization; sterilisation [Add to Longdo]
菌剤[めっきんざい, mekkinzai] (n) sterilant; sterilizer; sterilizing agent [Add to Longdo]
[めつざい, metsuzai] (n) {Buddh} expiation [Add to Longdo]
[めっさつ, messatsu] (n,vs) obliteration; annihilation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶するたびに、我々は自然界の一部を永久に失うことになる。
That bird is now in danger of dying out.あの鳥は現在絶の危機にひんしている。
Some wild animals are on the verge of extinction.いまにも絶しようとしている野生動物もいます。
There are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.いろいろな説はあるものの、恐竜がなぜ突然絶してしまったのかはまだ謎のままである。
Pride comes before a fall.おごりは破に先立つ。
I feel a lot better now, but I know Dad's going to be real upset.オラ気分が良くなったで。でもよ、おとうさんに茶苦茶怒られちまうと思うべさ。
If a nuclear war were to break out, mankind would perish.かりに核戦争が起こったとすれば、人類は亡するだろう。
If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.この組織は、現状のままに、ほうっておかれるならば、やがて、破するだろう。だがこの組織を、復旧させようとすることは、川を渡っている最中に、馬をとりかえることと同じように難しい。
This area is devastated.この地域は壊的である。
This bird is in danger of dying out.この鳥は絶の危機に瀕している。
Many forms of life are disappearing.さまざまな種類の生物が絶しつつある。
The Siberian Tiger is on the verge of the crisis of extermination.シベリアトラは絶の危機に瀕している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
びる[ほろびる, horobiru] zugrunde_gehen, untergehen, zerstoert_werden, vernichtet_werden [Add to Longdo]
ぼす[ほろぼす, horobosu] zugrunde_richten, zerstoeren, vernichten [Add to Longdo]
[めつぼう, metsubou] Untergang, Verfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top