ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -溶-, *溶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[溶, róng, ㄖㄨㄥˊ] to melt, to dissolve
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  容 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2278

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] to dissolve; soluble, #6,927 [Add to Longdo]
[róng yè, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, ] (chem.) solution, #6,919 [Add to Longdo]
[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] dissolve; solution, #11,139 [Add to Longdo]
[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent, #16,982 [Add to Longdo]
[kě róng xìng, ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] solubility, #27,131 [Add to Longdo]
[yán róng, ㄧㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, ] karst (porous limestone, geol.), #28,324 [Add to Longdo]
[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia), #32,000 [Add to Longdo]
[róng huà, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] melt, #32,012 [Add to Longdo]
解度[róng jiě dù, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄨˋ, ] solubility, #39,924 [Add to Longdo]
[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, / ] dissolved substance; material in solution, #50,376 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[yousetsu, yousetsu] (n, vt) การเชื่อมให้ติดกัน การใช้ความร้อนหรือแรงดันในการเชื่อมประกอบโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน
け込み[とけこみ, tokekomi] แนวซึมลึก
接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
[ようちゃく, youchaku] (n) การเชื่อมติด
接機[ようせつき, yousetsuki] (n) ตู้เชื่อม
融点[ようゆうてん, youyuuten] (n) จุดหลอมเหลว, See also: R. melting point

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
かす[とかす, tokasu] TH: หลอมละลาย  EN: to melt, to dissolve
ける[とける, tokeru] TH: ละลาย  EN: to melt

Japanese-English: EDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) to melt; to dissolve; (P) [Add to Longdo]
きがらし[ときがらし, tokigarashi] (n) mustard paste [Add to Longdo]
きほぐす[ときほぐす, tokihogusu] (v5s) to whip an egg; to scramble (e.g. an egg) [Add to Longdo]
き卵;とき卵[ときたまご, tokitamago] (n) beaten egg; eggwash [Add to Longdo]
く(P);融く;鎔く(oK);熔く(oK)[とく, toku] (v5k,vt) to dissolve (paint); to scramble (eggs); to melt (metal, etc.); to mix (water with flour, etc.); (P) [Add to Longdo]
けやすい[とけやすい, tokeyasui] (n) soluble [Add to Longdo]
ける(P);融ける;熔ける;鎔ける[とける, tokeru] (v1,vi) (解ける is sometimes used also) to melt; to thaw; to fuse; to dissolve; (P) [Add to Longdo]
け合う;合う;融け合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) to melt together [Add to Longdo]
け込み[とけこみ, tokekomi] (n) integration (e.g. social); mixing; penetration [Add to Longdo]
け込む(P);解け込む;融け込む;込む;解込む;けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alice felt something hard melt in her heart.アリスは何か心のしこりがけるのを感じた。
This is insoluble in water.これは水にけない。
The volcano poured molten rock.その火山は岩を流し出した。
A plastic dish will melt on the stove.プラスチックの皿はこんろにかけるとける。
Pour melted butter over the popcorn.ポップコーンにかしバターをかけてください。
Burning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.ろうそくの両端を燃やすことは、極めて簡単にろうそくをかすことになる - 美女を両脇に抱え込んだプレイボーイのように。
The family assimilated quickly into their new environment.家族はまもなく新しい環境にけ込んだ。
The volcano shoots out flames and lava.火山は炎と岩を吹き出す。
The colors of the sea and the sky blend into each other.海と空の色がお互いにけ合っている。
The ocean melted into the sky on the horizon.海は水平線で空にけ込んでいた。
The sky seemed to blend with the sea.空が海と一つにけ込むように見えた。
Oxygen from the air dissolves in water.空気中の酸素は水に解する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] aufloesen, loesen, schmelzen [Add to Longdo]
[とく, toku] aufloesen, -loesen, schmelzen [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] schmelzen, sich_loesen, sich_aufloesen [Add to Longdo]
[ようがん, yougan] Lava [Add to Longdo]
[ようえき, youeki] Loesung (fluessig) [Add to Longdo]
[ようかい, youkai] sich_loesen, sich_aufloesen [Add to Longdo]
鉱炉[ようこうろ, youkouro] Schmelzofen, Hochofen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top