ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -源-, *源*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[源, yuán, ㄩㄢˊ] spring; source, root, head; surname
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  原 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 670

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] root; source; origin, #1,900 [Add to Longdo]
[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, ] energy; power source, #1,983 [Add to Longdo]
[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
人力资[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
[shuǐ yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, ] water source; water supply; headwaters of a river, #7,905 [Add to Longdo]
水资[shuǐ zī yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] water resources; drinking water, #7,982 [Add to Longdo]
[yuán tóu, ㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] source, #8,263 [Add to Longdo]
[gēn yuán, ㄍㄣ ㄩㄢˊ, ] origin; root (cause), #8,703 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] ภาษี ณ ที่จ่าย
泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] (n) witholding tax หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みなもと, minamoto] (suf) source; origin [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] (n) source; origin; (P) [Add to Longdo]
五郎[げんごろう;ゲンゴロウ, gengorou ; gengorou] (n) (1) (uk) diving beetle; (2) Japanese predacious diving beetle (Cybister japonicus) [Add to Longdo]
五郎鮒[げんごろうぶな;ゲンゴロウブナ, gengoroubuna ; gengoroubuna] (n) (uk) Japanese crucian carp (Carassius cuvieri); white crucian carp [Add to Longdo]
項目[げんこうもく, genkoumoku] (n) {comp} source item [Add to Longdo]
[げんじ, genji] (n) (1) Genji (the character in the Genji Monogatari); (2) the Minamoto family; (P) [Add to Longdo]
氏星[げんじぼし, genjiboshi] (n) Rigel; Beta Orionis; Beta Ori; Genji star [Add to Longdo]
氏物語[げんじものがたり, genjimonogatari] (n) the Tale of the Genji [Add to Longdo]
氏名[げんじな, genjina] (n) "professional name" used by hostesses and geisha [Add to Longdo]
[げんせん, gensen] (n,adj-no) source; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
America is second to none in natural resources.アメリカは天然資では世界一だ。
I was asked to make a few remarks on energy conservation.エネルギー資の確保について少し意見を述べるように頼まれた。
Australia is rich in natural resources.オーストラリアは天然資が豊かである。
Gambling was by no means his only source of income.ギャンブルが彼の唯一の収入というわけでは決してなかった。
This word is also French in origin.この語もまたフランス語が起である。
This county is poor in natural resources.この国は天然資が乏しい。
This job is my bread and butter.この仕事が私の収入です。
The province is rich in mineral resources.この州には鉱物資が豊富です。
This river rises in the mountains in Nagano.この川は長野の山々にを発している。
This source is dependable and predictable, but more research is still needed in this area.この熱は安心して使えるし、将来の予測もたてられるが、この分野での研究はさらに必要である。
This custom dates back to the 12th century.この風習の起は12世紀にさかのぼる。
The origins of these people is shrouded in mystery.この民族の起は神秘につつまれている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
項目[げんこうもく, genkoumoku] source item [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
[げんせん, gensen] Quelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top