ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -港-, *港*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[港, gǎng, ㄍㄤˇ] port, harbor, bay; Hong Kong
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  巷 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 927

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Xiāng gǎng, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ, ] Hong Kong, #683 [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, ] harbor; Hong Kong (abbr. for 香), #2,523 [Add to Longdo]
[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, ] port; harbor, #5,169 [Add to Longdo]
[Gǎng yuán, ㄍㄤˇ ㄩㄢˊ, ] Hong Kong dollar, #5,995 [Add to Longdo]
[gǎng bì, ㄍㄤˇ ㄅㄧˋ, / ] Hong Kong currency; Hong Kong dollar, #6,810 [Add to Longdo]
[Gǎng Ào, ㄍㄤˇ ㄠˋ, ] Hong Kong 香 and Macao 澳門|澳门, #10,326 [Add to Longdo]
[Gǎng Tái, ㄍㄤˇ ㄊㄞˊ, / ] Hong Kong and Taiwan, #15,113 [Add to Longdo]
[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, / ] natural harbor; bay serving as harbor, #15,606 [Add to Longdo]
[Gǎng qū, ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Minato area of downtown Tokyo; port area, #18,941 [Add to Longdo]
连云[Lián yún gǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˊ ㄍㄤˇ, / ] Lianyungang prefecture level city in Jiangsu, #23,465 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みなと, minato] (n) ท่าเรือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (suf) harbour (in location names) [Add to Longdo]
(P);湊[みなと, minato] (n) harbour; harbor; port; (P) [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n) outside a port or harbor (harbour) [Add to Longdo]
[みなとく, minatoku] (n) Harbour Ward (e.g. in Tokyo) [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] (n) harbor entrance; harbour entrance [Add to Longdo]
祭り[みなとまつり, minatomatsuri] (n) port festival [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n) harbour city (harbor) [Add to Longdo]
[こうず, kouzu] (n) map of a harbor (harbour) [Add to Longdo]
則法[こうそくほう, kousokuhou] (n) Act on Port Regulations (1948) [Add to Longdo]
[みなとまち, minatomachi] (n) port city [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm going to see her off at the airport at 2:00.2時に空に見送りに行きます。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー空に到着する予定です。
Let me know when you will arrive at the airport.あなたがいつ空に着くか教えて下さい。
The airport shuttle will take you to Tokyo International Airport.あのリムジンバスに乗れば、東京国際空に行けるよ。
That ship goes abroad from this port.あの船はこのから外国に行きます。
My uncle is staying in Hong Kong at present.おじは今香に滞在している。
Kumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.クミコは空でスーツケースをポーターに運んでもらった。
Kennedy Airport, please.ケネディ空まで頼むよ。
I can not tell whether this bus goes to the airport.このバスが空へ行くかどうか私にはわかりません。
This bus will take you to the airport.このバスに乗れば空に行けますよ。
The boat made for the harbor.このボートはの方に向かった。
I hope to visit this airport again.この空にまた来たいと思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shipping manifest from the port of Baltimore, dated a week before last.[JA] 配送マニフェスト ボルティモア、 最後の1週間前の日付です。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
When he picked me up at the airport.[JA] 空で迎えに来たときよ Alt.truth (2017)
She rides at anchor in the lower cove.[CN] She rides at anchor in the lower cove. 停泊在小湾里 Strange Cargo (1940)
I packed a bag, got on the boat train immediately.[CN] 我立刻收拾行李,踏上口联运列车 The Maltese Falcon (1941)
Is he on his way here or is he waiting to pick me up at the cove?[CN] Is he on his way here or is he waiting to pick me up at the cove? 他是在赶过来的路上呢,还是在湾里等着我? Strange Cargo (1940)
The Paloma was his thought.[CN] 鸽子号是他想出来的 他读到船进的消息 The Maltese Falcon (1941)
The story in Hong Kong is that he first came to the Orient as bodyguard to a gambler who'd had to leave the States.[CN] 他第一次去香时,就是当一个 不得不离开美国的赌客的保镖的 The Maltese Falcon (1941)
Wait, we have got a 2nd match in Hong Kong[JA] ちょっと待って 香でも一致したわ The Fate of the Furious (2017)
Seeking safe harbor, I presume?[JA] 安全なをお探しかな? John Wick: Chapter 2 (2017)
Depends on the port.[JA] 次第だね Stormborn (2017)
They have deep-water ports for the ships.[JA] あそこには深水がある Dragonstone (2017)
- The docks are that way.[JA] - はあっちだぞ Eastwatch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みなと, minato] Hafen [Add to Longdo]
[こうない, kounai] im_Hafen [Add to Longdo]
[こうわん, kouwan] Hafen- [Add to Longdo]
湾労働者[こうわんろうどうしゃ, kouwanroudousha] Hafenarbeiter [Add to Longdo]
[みなとまち, minatomachi] Hafenstadt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top