ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -温-, *温*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[温, wēn, ㄨㄣ] warm, lukewarm
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  昷 [wēn, ㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 867

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēn, ㄨㄣ, / ] warm; lukewarm; to review; surname Wen, #3,705 [Add to Longdo]
[wēn nuǎn, ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ, / ] warm, #1,936 [Add to Longdo]
[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #2,360 [Add to Longdo]
[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, / ] gentle and soft; tender, #3,679 [Add to Longdo]
[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, / ] comfort; soft and fragrant; warm, #4,629 [Add to Longdo]
[Wēn zhōu, ㄨㄣ ㄓㄡ, / ] Wenzhou prefecture level city in Zhejiang, #4,832 [Add to Longdo]
[gāo wēn, ㄍㄠ ㄨㄣ, / ] high temperature, #5,136 [Add to Longdo]
家宝[Wēn Jiā bǎo, ㄨㄣ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] Wen Jiabao (1942-), Prime Minister of PRC from 2003, #5,811 [Add to Longdo]
[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc), #6,911 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんど, ondo] (n) อุณหภูมิ
血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, Ant. 冷血動物

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี
[あたたか, atataka] (adv) อุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See い・1) idiot; dummy; slow person [Add to Longdo]
々;[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree [Add to Longdo]
い(P);緩い;微[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (い, 微い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See ) slow; stupid; (P) [Add to Longdo]
かい歓迎[あたたかいかんげい, atatakaikangei] (n) warm reception [Add to Longdo]
かい御飯[あたたかいごはん, atatakaigohan] (n) warm rice [Add to Longdo]
まる(P);暖まる(P)[あたたまる(P);ぬくまる(温まる), atatamaru (P); nukumaru ( atatama ru )] (v5r,vi) to warm oneself; to sun oneself; to warm up; to get warm; (P) [Add to Longdo]
[ぬくみ, nukumi] (n) warmth [Add to Longdo]
[ぬるむ, nurumu] (v5m,vi) to become lukewarm; to become tepid [Add to Longdo]
める(P);暖める(P)[あたためる(P);ぬくめる(温める)(ok), atatameru (P); nukumeru ( atatame ru )(ok)] (v1,vt) to warm; to heat; (P) [Add to Longdo]
める;微める[ぬるめる, nurumeru] (v1,vt) (uk) to cool something down (e.g. by adding water) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心まる結末ではありました」
I got warm from jogging for an hour.1時間ジョギングしたら体がかくなった。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる室効果と大いに関係があります。
You can see how much difference a few degrees can make.いかに大きな違いを2、3度の気の変化が生じさせることができるかを理解できるであろう。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気候はスコットランドの気候よりも暖である。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気候はスコットランドの気候より暖である。
I've cooked you a nice hot dinner.おいしいかい夕食を作ってあげましたよ。
The temperature here is higher than that of Tokyo.ここの気は東京よりも高い。
The climate here is mild.ここの気候は暖である。
This hot-spring spa is a great find.この泉は穴場だね。
These hot springs possess properties for healing wounds.この泉は傷を治す性質がある。
This country has an even temperature throughout the year.この国では年間を通じて気の変動がほとんどない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あたたか, atataka] -warm [Add to Longdo]
かい[あたたかい, atatakai] -warm [Add to Longdo]
まる[あたたまる, atatamaru] warm_werden, sich_erwaermen [Add to Longdo]
める[あたためる, atatameru] erwaermen, aufwaermen [Add to Longdo]
[おんわ, onwa] -mild, sanft, ruhig, maessig [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] Treibhaus, Gewaechshaus [Add to Longdo]
[おんしょう, onshou] Mistbeet, Brutstaette [Add to Longdo]
[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]
[おんだん, ondan] -warm [Add to Longdo]
[おんせん, onsen] warme_Quelle, heisse_Quelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top