ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

済む

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -済む-, *済む*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
済む[すむ, sumu] TH: เสร็จสิ้น
済む[すむ, sumu] TH: จบเรื่อง  EN: to end
済む[すむ, sumu] TH: เสร็จเรื่อง  EN: to be completed

Japanese-English: EDICT Dictionary
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will save your father a lot of worry if you simply write him a letter.あなたがただ手紙を書くだけで、あなたの父親は多くのことを心配しなくて済むだろう。
That absolves me from further responsibility.これでこれ以上の義務を負わなくて済む
That would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.そんな風に言うと4語で済むところが27語も必要になるし、長たらしい表現の伝えるストレートな内容は理解してもらえるだろうが、説得力は失われてしまうであろう。
If you think you can get away with cheating on the exam, you've got another guess coming.もしあなたが試験でカンニングをやってもそれで何の咎めも受けずに済むと思っているなら、とんでもない話だ。
You should continue until you're satisfied.気が済むまでやってみたら。
I am afraid that I shall not be free till the examination is over.試験が済むまでは忙しくて暇がないだろうと思います。
Nobody can dispense with somebody's service.誰の助けもかりないで済むものはいない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
済む[すむ, sumu] -enden, bezahlt_werden, nicht_benoetigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top