ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

済ます

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -済ます-, *済ます*
Japanese-English: EDICT Dictionary
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Modern people cannot do without cars.現代人は車なしで済ますことができない。
I cannot do without this dictionary even for a single day.私は1日さえもこの辞書無しで済ます事は出来ない。
I cannot do without this dictionary.私はこの辞書なしで済ますことはできない。
I cannot do without this dictionary even for a single day.私はただの1日でさえ、この辞書なしで済ますことは出来ない。
I can't do without an air- conditioner in summer.私は夏はエアコンなしでは済ますことはできない。
I can't do without an air- conditioner in the summer.私は夏はエアコンなしで済ますことはできない。
I can do without an overcoat.私は外套なしで済ますことができる。
I cannot do without a dictionary.私は辞書なしで済ますことはできない。
Is there any other way besides extraction?抜歯しないで済ます方法はありますか。
She cannot do without her car.彼女は車なしで済ますことができない。
I can not do without this dictionary even for a single day.僕は1日さえもこの辞書無しで済ます事は出来ない。 [M]
You cannot do without a good dictionary.良い辞書無しで済ます事は出来ない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top