ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -清-, *清*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいけつ] (n) Clean

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[清, qīng, ㄑㄧㄥ] clean, pure; clear, distinct; peaceful
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 335

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] clear; distinct; complete; pure; the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911), #985 [Add to Longdo]
[qīng chu, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, ] clear; clearly understood; distinct, #1,168 [Add to Longdo]
[qīng xī, ㄑㄧㄥ ㄒㄧ, ] clear; distinct, #3,054 [Add to Longdo]
[qīng lǐ, ㄑㄧㄥ ㄌㄧˇ, ] clear; put in order; check up, #3,499 [Add to Longdo]
[qīng xǐng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ, ] clear-headed; sober; awake, #4,493 [Add to Longdo]
[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] clean; purity, #4,544 [Add to Longdo]
[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] fresh and clean, #5,015 [Add to Longdo]
[Qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] Qingxin county in Qingyuan 远, Guangdong, #5,015 [Add to Longdo]
[xuè qīng, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] serum; blood serum, #5,127 [Add to Longdo]
[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, ] eliminate; get rid of, #5,399 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいそう, seisou] (n) การทำความสะอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) Qing (dynasty of China, 1616-1912); Ch'ing [Add to Longdo]
々;[せいせい, seisei] (adv,n,vs) feel refreshed; feel relieved [Add to Longdo]
々しい(P);しい[すがすがしい, sugasugashii] (adj-i) (uk) fresh; refreshing; (P) [Add to Longdo]
い(P);浄い[きよい, kiyoi] (adj-i) (See らか) clear; pure; noble; (P) [Add to Longdo]
い愛[きよいあい, kiyoiai] (n) pure (platonic) love [Add to Longdo]
い月影[きよいつきかげ, kiyoitsukikage] (n) beautiful moonlight; clear moon [Add to Longdo]
まる[きよまる, kiyomaru] (v5r,vi) to be purified; to be cleansed [Add to Longdo]
め;浄め[きよめ, kiyome] (n) purification [Add to Longdo]
めの塩[きよめのしお, kiyomenoshio] (n) salt thrown to purify the sumo ring before the bout [Add to Longdo]
める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You don't have to write your composition out fair.あなたは自分の作文を書する必要がない。
Do I have to fix up to go to their house?あの家には爽で行かねばならないですか。
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは涼飲料水ではいつも最有力会社だ。
If you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.このお支払いが算できないご事情がおありでしたら、ご連絡ください。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改革し、新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
This is the best soda to drink this summer.この新しい涼飲料水は、この夏の一押しです。
You are expected to appear well here at the shop.この店では爽でお願いします。
Let's make it brief.それを潔にしましょう。
But the Evans were clean and they had enough to eat.しかし、エヴァンス一家は潔だし、食べ物も十分ありました。
The scandal has badly damaged his clean image.スキャンダルは彼の潔なイメージを酷く傷つけた。
The manuscript had been written out by hand.その原稿は手で書されていた。
The cottage was clean and tidy.その別荘は潔で整然としていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きよい, kiyoi] -rein, sauber, klar [Add to Longdo]
まる[きよまる, kiyomaru] gereinigt_werden [Add to Longdo]
める[きよめる, kiyomeru] reinigen, laeutern [Add to Longdo]
[せいれん, seiren] Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit [Add to Longdo]
廉潔白[せいれんけっぱく, seirenkeppaku] integer [Add to Longdo]
掃夫[せいそうふ, seisoufu] Strassenkehrer, Muellabfuhrmann, Muellmann [Add to Longdo]
[せいしょ, seisho] Reinschrift [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] Kiyomizu (Name) [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top