ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -添-, *添*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[添, tiān, ㄊㄧㄢ] to add, to append, to increase, to replenish
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  忝 [tiǎn, ㄊㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1859

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] to add; to increase; to replenish, #4,523 [Add to Longdo]
[tiān jiā, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ, ] to add; to increase, #5,986 [Add to Longdo]
[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, ] add to; increase, #6,610 [Add to Longdo]
加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive; food additive, #11,708 [Add to Longdo]
[tiān zhì, ㄊㄧㄢ ㄓˋ, ] to buy; to acquire; to add to one's possessions, #19,975 [Add to Longdo]
画蛇[huà shé tiān zú, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄗㄨˊ, / ] lit. draw legs on a snake (成语 saw); fig. to ruin the effect by adding sth superfluous; to overdo it, #60,799 [Add to Longdo]
[jiā tiān, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢ, ] augment; add, #80,570 [Add to Longdo]
[tiān bu, ㄊㄧㄢ ㄅㄨ˙, / ] fill (up); replenish, #94,395 [Add to Longdo]
加油[jiā yóu tiān cù, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄘㄨˋ, ] to add interest (to a story); to sex up, #157,241 [Add to Longdo]
二一作五[èr yī tiān zuò wǔ, ㄦˋ ㄧ ㄊㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄨˇ, ] (set phrase); go halves or fifty-fifty; share and share alike, #199,650 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
乗員[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
加物[てんかぶつ, tenkabutsu] (n) สารผสมอาหาร
付物[てんぷぶつ, tenpubutsu] (n) เอกสารแนบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[そえる, soeru] TH: เสริม  EN: to add
える[そえる, soeru] TH: ติดตามไปด้วย  EN: to accompany
える[そえる, soeru] TH: เพิ่มเติม  EN: to annex
える[そえる, soeru] TH: ประดับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
い臥し[そいぶし, soibushi] (n,vs) sleeping together [Add to Longdo]
い歯[そいば, soiba] (n) (See 八重歯・やえば) double tooth; protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]
い寝;[そいね, soine] (n,vs) sleeping together [Add to Longdo]
い遂げる[そいとげる, soitogeru] (v1,vi) to remain married for life [Add to Longdo]
い星;星;房星;房宿[そいぼし, soiboshi] (n) (1) (arch) (See 二十八宿) Chinese "room" constellation (one of the 28 mansions); (2) (い星, 星 only) (See 衛星) satellite [Add to Longdo]
う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. う) to marry; to wed; (4) (esp. う) to be added; (P) [Add to Longdo]
える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
え字[そえじ, soeji] (n) {comp} subscript [Add to Longdo]
え字付き変数[そえじづきへんすう, soejidukihensuu] (n) {comp} subscripted variable [Add to Longdo]
え書き[そえがき, soegaki] (n) accompanying note; postscript [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I will try to live up to your expectations.あなたがたの期待にえるように努力します。
I'm glad I could be of any help to you.お力えできてうれしいです。
I am not quite sure if we can meet your requirements.ご期待にいかねます。
I'll make every possible effort to meet your request.ご要望にえるようできるだけのことをしましょう。
Steak is often accompanied by red wine.ステーキにはしばしば赤ぶどう酒がえられる。
I'd like to have the sauce on the side (if I could, please).ソースは別にえてください。
The result fell short of our expectations.その結果は我々の期待にえなかった。
The boy was accompanied by his parents.その子は両親に付きわれて行った。
The result of the examination fell short of our expectations.その試験の結果は我々の期待にわなかった。
The boy was accompanied by his parents.その少年は両親は付きわれてきた。
It was clear that the lazy student would never live up to his family's expectations.その怠惰な生徒が家族の期待に決してえないのは明らかだった。
I am sending a copy of my letter to you.ついては、私の手紙のコピーを付いたします。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
え字[そえじ, soeji] subscript [Add to Longdo]
え字付き変数[そえじづきへんすう, soejidukihensuu] subscripted variable [Add to Longdo]
加部分要素[てんかぶぶんようそ, tenkabubunyouso] included subelement [Add to Longdo]
加要素[てんかようそ, tenkayouso] inclusions [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] subscript [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] subscript [Add to Longdo]
字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]
字指定[そえじしてい, soejishitei] subscripting [Add to Longdo]
字付きデータ名[そえじつきデータめい, soejitsuki de-ta mei] subscripted data-name [Add to Longdo]
付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] begleiten [Add to Longdo]
える[そえる, soeru] hinzufuegen, beilegen [Add to Longdo]
乗員[てんじょういん, tenjouin] Reisefuehrer [Add to Longdo]
[てんぷ, tenpu] Beilage, Anlage [Add to Longdo]
[てんさく, tensaku] Berichtigung, Korrektur [Add to Longdo]
[てんか, tenka] Hinzufuegung, Zusatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top