ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深-, *深*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[深, shēn, ㄕㄣ] deep, profound; depth
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  罙 [, ㄇㄧˊ]
Etymology: [ideographic] Deep 罙 water 氵, Rank: 401

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] deep; profound, #785 [Add to Longdo]
[Shēn zhèn, ㄕㄣ ㄓㄣˋ, ] Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong, #1,318 [Add to Longdo]
[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ, ] profound; deep; deep-going, #2,356 [Add to Longdo]
[shēn huà, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ, ] deepen; intensify, #3,848 [Add to Longdo]
[shēn dù, ㄕㄣ ㄉㄨˋ, ] depth, #4,770 [Add to Longdo]
[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] deep; profound, #5,970 [Add to Longdo]
[shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ, ] very late at night, #6,066 [Add to Longdo]
[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, / ] abyss; depths; deepest or most distant part, #6,145 [Add to Longdo]
圳市[Shēn zhèn shì, ㄕㄣ ㄓㄣˋ ㄕˋ, ] Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong, #6,251 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふかい, fukai] (adj) ลึก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[ふかめる, fukameru] TH: ทำให้ลึก
める[ふかめる, fukameru] TH: ศึกษาให้ลึกซึ้ง
める[ふかめる, fukameru] TH: ทำให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
まる[ふかまる, fukamaru] TH: ลึกซึ้งขึ้น  EN: to deepen (vi)
まる[ふかまる, fukamaru] TH: เพิ่มมากขึ้น  EN: to heighten
まる[ふかまる, fukamaru] TH: เข้มข้นยิ่งขึ้น  EN: to intensify

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ふかぶか, fukabuka] (adv-to) very deeply [Add to Longdo]
々;;沈々;沈沈[しんしん;ちんちん(沈々;沈沈), shinshin ; chinchin ( chin ; chin chin )] (adj-t,adv-to) (1) silent (esp. of the passing of the night); (2) (しんしん only) piercing (cold) [Add to Longdo]
[ふかい, fukai] (adj-i) deep; profound; thick; close; (P) [Add to Longdo]
い愛情[ふかいあいじょう, fukaiaijou] (n) deep affection [Add to Longdo]
い関係[ふかいかんけい, fukaikankei] (n) close connection [Add to Longdo]
い川は静かに流れる[ふかいかわはしずかにながれる, fukaikawahashizukaninagareru] (exp) (id) still waters run deep [Add to Longdo]
い霧[ふかいきり, fukaikiri] (n) thick (dense) fog [Add to Longdo]
[ふかさ, fukasa] (n) depth; profundity; (P) [Add to Longdo]
さ優先探索[ふかさゆうせんたんさく, fukasayuusentansaku] (n) {comp} depth first search (search algorithm in AI) [Add to Longdo]
まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意く言う。 [F]
There was a deep pond there ten years ago.10年前に、そこにい池があった。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の友人はい友情のきずなをつくりだした。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執念いから気をつけた方がいいよ。
I feel for you deeply.あなたにく同情します。
I wish to express my deep appreciation for your kindness.あなたのご親切に対しく感謝の意を表します。
I deeply appreciate your advice and kindness.あなたの助言と親切にく感謝します。
You are far from a careful driver.あなたはけっして注意いドライバーではありませんよ。
You have to make a careful choice of books.あなたは本を注意く選択しなければならない。
Each episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.あのドラマ最後にいつも意味な言葉を言って終わるよね。
Don't be so serious. It's only a game.あまり刻に考えるな、ゲームなんだから。
Don't take things too seriously.あまり物事を刻に考えないようにしなさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふかい, fukai] tief [Add to Longdo]
まる[ふかまる, fukamaru] tiefer_werden [Add to Longdo]
める[ふかめる, fukameru] vertiefen, intensivieren, staerken [Add to Longdo]
[しんこく, shinkoku] -ernst [Add to Longdo]
[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]
[しんど, shindo] Tiefe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top