ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淡-, *淡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[淡, dàn, ㄉㄢˋ] watery, dilute; insipid, tasteless
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  炎 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1293

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen, #2,167 [Add to Longdo]
[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dull; insipid; unenthusiastic, #4,655 [Add to Longdo]
[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, ] flat; dull; ordinary; nothing special, #6,814 [Add to Longdo]
[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, ] light (of food, not greasy or strongly flavored); insipid; slack (sales), #11,080 [Add to Longdo]
[dàn huà, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, ] desalination, #11,701 [Add to Longdo]
[lěng dàn, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ, ] cold; indifferent, #13,604 [Add to Longdo]
[dàn jì, ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, ] off season; slow business season, #15,413 [Add to Longdo]
[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] potable water (water with low salt content); fresh water, #15,463 [Add to Longdo]
[dàn bó, ㄉㄢˋ ㄅㄛˊ, ] thin; light; flagging; faint, #20,385 [Add to Longdo]
[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dim; faint; dismal; gloomy, #22,599 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P) [Add to Longdo]
[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P) [Add to Longdo]
い影[あわいかげ, awaikage] (n) light shadow [Add to Longdo]
い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow [Add to Longdo]
黄色[たんおうしょく;たんこうしょく, tan'oushoku ; tankoushoku] (adj-na,n) pale yellow; light yellow [Add to Longdo]
褐色[たんかっしょく, tankasshoku] (n) light brown [Add to Longdo]
[たんこ, tanko] (n) freshwater lake [Add to Longdo]
紅色[たんこうしょく, tankoushoku] (adj-na,n) pink [Add to Longdo]
[たんさい, tansai] (n) light colouring; light coloring [Add to Longdo]
彩画[たんさいが, tansaiga] (n) wash drawing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This device made it possible to turn sea-water into fresh water easily.この装置により簡単に海水を水に変えることが可能となった。
I believe this fish is a freshwater fish.これは確か水魚だと思います。
Salmon lay their eggs in fresh water.サケは水で産卵する。
The river was alive with fresh water fish.その川には水魚がうようよしていた。
Salt water is more buoyant than fresh water.塩水の方が水よりも浮力が大きい。
The water in lakes and rivers is usually fresh.湖や河の水は、たいてい水である。
Such fishes as carp and trout live in fresh water.鯉や鱒のような魚は水に住んでいる。
My speech was greeted with cold silence.私の演説は冷な沈黙で迎えられた。
I heard the news that there had been a big earthquake in Awaji.路で大地震があったというニュースを聞いた。
It is said that Japanese people are kind to people they know, but rather cold to those they don't.日本人は知り合いには親切だが、そうでない人に対しては冷だと言われています。
He is clever, no doubt, but he is cold, too.彼は確かに利口ではあるが、冷でもある。
He is indifferent to the suffering of others.彼は他人の苦しみに対してだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あわい, awai] -hell, -schwach, -matt, fluechtig [Add to Longdo]
[たんさい, tansai] hellfarbig [Add to Longdo]
[たんすい, tansui] Suesswasser [Add to Longdo]
[あわゆき, awayuki] leichter_Schneefall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top