ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -液-, *液*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[液, yè, ㄧㄝˋ] fluid, liquid; juice, sap
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夜 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,451

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, ] liquid; fluid, #2,060 [Add to Longdo]
[xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] blood, #3,349 [Add to Longdo]
[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
[róng yè, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, ] (chem.) solution, #6,919 [Add to Longdo]
[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]
[yè huà, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, ] liquefy, #15,404 [Add to Longdo]
化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel), #15,643 [Add to Longdo]
[yè yā, ㄧㄝˋ ㄧㄚ, / ] hydraulic pressure, #16,718 [Add to Longdo]
[jīng yè, ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ, ] semen, #18,081 [Add to Longdo]
[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えき, eki] (n,n-suf) liquid; fluid; (P) [Add to Longdo]
を絞る[えきをしぼる, ekiwoshiboru] (exp,v5r) to squeeze the juice (from) [Add to Longdo]
圧プレス[えきあつプレス, ekiatsu puresu] (n) hydraulic press [Add to Longdo]
[えきあん, ekian] (n) liquid ammonia [Add to Longdo]
[えきか, ekika] (n,vs) liquefaction; (P) [Add to Longdo]
化ガス[えきかガス, ekika gasu] (n) liquefied gas; liquid gas [Add to Longdo]
化天然ガス[えきかてんねんガス, ekikatennen gasu] (n) liquefied natural gas; LNG [Add to Longdo]
[えきか, ekika] (n) (See 乾果) moist, fleshy fruit (i.e. tomato, grape); berry [Add to Longdo]
[えきざい, ekizai] (n) liquid medicine [Add to Longdo]
[えきじゅう, ekijuu] (n) juice; sap [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's your blood group?あなたの血型は何ですか。
Ammonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.アンモニアは、非常に強い匂いをもった体または気体である。
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは血の循環を妨げる。
This liquid can be resolved into three elements.この体は3つの要素に分解できる。
This transparent liquid contains poison.この透明な体には毒が含まれている。
This transparent liquid contains a sort of poison.この透明な体は毒のようなものを含んでいる。
A sponge absorbs liquids.スポンジは体を吸い取る。
The liquor gave off a sickly odor.そのはいやな臭いを発した。
The liquid does not strain well.その体はうまくこせない。
The liquid gave off a strong smell.その体は強烈な匂いを発した。
In any case why was it only mine that had a line in the LCD?そもそも何故私の物だけ晶に線が入っていたのか。
You can't see too well with these LCD displays.晶画面は、見にくいなぁ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It felt like I was paddling through liquid silver.[JA] 銀色の体をパドリングしているように感じました。 The Circle (2017)
So what's giving me some concern are these inconsistencies in this last batch of tests.[JA] 最後の検査で気になる点があります 血はどうだ? The Space Between Us (2017)
I MEAN, YOUR LUNGS ARE THE GATEWAY TO THE BLOODSTREAM,[CN] 我的意思是,你的肺 是网关 到血中, Kid Cannabis (2014)
Gardner's blood has elevated levels of troponin.[JA] ガードナーの血は 心筋蛋白が増加していたわ The Space Between Us (2017)
Needle.[CN] 输针 Needle. Mad Max: Fury Road (2015)
When I'm sure he's had enough to make him good and dangerous,[CN] 我们给它的体 黑暗充满我们。 Sin City: A Dame to Kill For (2014)
So if it wasn't his blood, and it sure as shit wasn't his personality, what was it that made the zombies want him so bad?[JA] 彼の血が正常だったなら 彼自体に原因があったのかしら ゾンビが本当に彼を憎んでいたとか? Murphy's Miracle (2016)
My blood holds the answers.[JA] 私の血に答えがあるわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Stronger. Your blood was the key.[JA] キミの血で より強くなりました Resident Evil: Vendetta (2017)
He's going through it pretty fast so prep the backup tank.[JA] 輸が早い 予備の準備だ The Wall (2017)
You've got magic in your blood.[CN] 你们血里有魔法 {\fs12\fscy100\1cH00FFFF}You've got magic in your blood. The Last Witch Hunter (2015)
How'd that liquid metal thing know where to intercept me?[CN] 那个态金属怎么知道该去哪拦截我? How'd that liquid metal thing know where to intercept me? Terminator Genisys (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えき, eki] FLUESSIGKEIT [Add to Longdo]
[えきたい, ekitai] Fluessigkeit [Add to Longdo]
[えきか, ekika] Verfluessigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top