ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -涙-, *涙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, ] Japanese variant of 淚|泪, #89,570 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なみだ, namida] (n) น้ำตา

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P) [Add to Longdo]
ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] (adj-i) touching; moving; painful; (P) [Add to Longdo]
ぐむ[なみだぐむ, namidagumu] (v5m,vi) to be moved to tears [Add to Longdo]
する[なみだする, namidasuru] (vs-s) to shed tears; to bring tears to one's eyes [Add to Longdo]
ながら[なみだながら, namidanagara] (adj-no) while crying; in tears [Add to Longdo]
を催す[なみだをもよおす, namidawomoyoosu] (exp,v5s) to be moved to tears [Add to Longdo]
を呑む[なみだをのむ, namidawonomu] (exp,v5m) to pocket an insult; to choke back one's tears [Add to Longdo]
を流す[なみだをながす, namidawonagasu] (exp,v5s) to shed tears [Add to Longdo]
[なみだあめ, namidaame] (n) light rain; rain falling at a time of sadness [Add to Longdo]
[るいかん, ruikan] (n) lachrymal or tear duct [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主婦は悲しみのを流しながら言った。
One never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.「ロミオとジュリエット」を見ると必ずぐむ。
Two tears fell down her cheeks.2粒のが彼女のほおを流れ落ちた。
You are a cold-blooded person, aren't you?あなたは血もも無い人ね。
I never see that play without crying.あの芝居を見ると必ずが出てくる。
Those tears are artificial.あれは空さ。
I cannot shed a tear for that horrible man.あんな恐ろしい男のために流すはない。
My children make pathetically sincere efforts to get up early.うちの子供達は早く起きるようにとぐましい努力をしている。
I could cry for joy.うれしくてが出るよ。
The poor girl shed tears.かわいそうに少女はをこぼした。
Carol couldn't choke back her tears.キャロルはをこらえきれなかった。
This music is so beautiful that it brings tears to my eyes.この音楽はとてもすばらしいので、を誘う。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみだ, namida] Traene [Add to Longdo]
ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] ruehrend [Add to Longdo]
[なみだごえ, namidagoe] traenenerstickte_Stimme, weinerliche_Stimme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top