ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -消-, *消*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[消, xiāo, ㄒㄧㄠ] news, rumors; to die out, to melt away, to vanish
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 439

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] consume; news; subside; to disappear; to vanish, #5,281 [Add to Longdo]
[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2], #489 [Add to Longdo]
费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer, #819 [Add to Longdo]
[xiāo fèi, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ, / ] to consume, #968 [Add to Longdo]
[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, ] disappear; fade away, #2,109 [Add to Longdo]
[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ, ] cancel, #2,300 [Add to Longdo]
[xiāo chú, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ, ] to eliminate; to remove, #3,133 [Add to Longdo]
[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, ] digest; digestion; digestive, #3,778 [Add to Longdo]
[xiāo fáng, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ, ] fire-fighting; fire control, #3,966 [Add to Longdo]
[xiāo hào, ㄒㄧㄠ ㄏㄠˋ, ] to use up; to consume, #4,321 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうめつ, shoumetsu] (vt) หายไป
耗品[しょうもうひん, shoumouhin] (n) พัสดุ (สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ใช่คุรภัณฑ์)
費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าแปลตามความหมายของคำ จะแปลว่า ภาษีบริโภค)
[しょうぼう, shoubou] (n) การดับเพลิง, แผนกดับเพลิง
防士[しょうぼうし, shouboushi] (n) นักดับเพลิง
防車[しょうぼうしゃ, shoubousha] (n) รถดับเพลิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง, See also: R. 火事
え去る[きえさる, kiesaru] เลือนหาย,ไม่มี,ถูกลบไป
化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] dyspepsia
[しょうしつ, shoushitsu] (vt) การหายไป การอันตรธาน การสูญสิ้น
[しょうか, shouka] (vt) ย่อย (อาหาร)
[しょうか, shouka] (vt) ย่อย (อาหาร)
[しょうか, shouka] (vt) ย่อย (อาหาร)
化機能[しょうかきのう, shoukakinou] (n, adv) ระบบการย่อยอาหาร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[きえる, kieru] TH: หายลับ  EN: to vanish
える[きえる, kieru] TH: ดับ
[しょうひ, shouhi] TH: การบริโภค  EN: consumption (vs)
[しょうひ, shouhi] TH: การใช้จ่าย
[けす, kesu] TH: ปิดสวิทซ์  EN: to turn off power
[けす, kesu] TH: ลบทิ้ง  EN: to delete
[けす, kesu] TH: ลบออก  EN: to erase

Japanese-English: EDICT Dictionary
えた火[きえたひ, kietahi] (n) dead fire [Add to Longdo]
える[きえる, kieru] (v1,vi) to go out; to vanish; to disappear; (P) [Add to Longdo]
え果てる[きえはてる, kiehateru] (v1,vi) to vanish completely [Add to Longdo]
え去る[きえさる, kiesaru] (v5r) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive [Add to Longdo]
え失せる;えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off [Add to Longdo]
[きえぎえ, kiegie] (adj-na,adv,n) on the point of vanishing [Add to Longdo]
え入る[きえいる, kieiru] (v5r,vi) to vanish [Add to Longdo]
しゴム[けしゴム, keshi gomu] (n) eraser; India rubber; (P) [Add to Longdo]
し去る[けしさる, keshisaru] (v5r,vt) to get rid of; to erase [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Turn it off.それして。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へえていった。
The fire is out.火がえた。
The fog began to disappear around ten o'clock.10時頃になって霧がえ始めた。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の防車が火事の現場に駆けつけた。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方向を変え、空のかなたにえた。
As a light goes out, so a man dies.あかりがえるように人も死ぬ。
Do you mind if I turn off the light?あかりをしてもかまいませんか。
There was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.アドレス帳がバグってしまい、あなたのを含むたくさんのアドレスがえてしまいました。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたが去る前には火を確実にしなさい。
Be sure to put out the fire before you leave.出発する前に必ず火をしなさい。
Food you eat which you don't like will not digest well.あなたが食べる食物で好きでないものはよく化しない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
去ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head [Add to Longdo]
去可能記憶装置[しょうきょかのうきおくそうち, shoukyokanoukiokusouchi] erasable storage [Add to Longdo]
去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
光比[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio [Add to Longdo]
磁器[しょうじき, shoujiki] degausser [Add to Longdo]
磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] degausser [Add to Longdo]
費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[きえる, kieru] erloeschen, vergehen [Add to Longdo]
[けす, kesu] ausloeschen [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] Verdauung [Add to Longdo]
[しょうそく, shousoku] Nachricht, Mitteilung, Geschehen [Add to Longdo]
極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] negativ, passiv [Add to Longdo]
[しょうめつ, shoumetsu] das_Aussterben, das_Verschwinden [Add to Longdo]
火器[しょうかき, shoukaki] Feuerloescher [Add to Longdo]
火栓[しょうかせん, shoukasen] Hydrant [Add to Longdo]
[しょうもう, shoumou] Verbrauch, Konsum, Abnutzung [Add to Longdo]
費者[しょうひしゃ, shouhisha] Verbraucher, Konsument [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top