ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海外

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海外-, *海外*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海外[hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] overseas; abroad [Add to Longdo]
海外[hǎi wài bǎn, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ ㄅㄢˇ, ] foreign edition (of a newspaper), #29,316 [Add to Longdo]
海外国语大学[Shàng hǎi wài guó yǔ dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai International Studies University (SISU) [Add to Longdo]
流亡在海外[liú wáng zài hǎi wài, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄗㄞˋ ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] to be in exile overseas [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
海外[かいがい, kaigai] (n) ต่างประเทศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] TH: ต่างประเทศ  EN: foreign
海外[かいがい, kaigai] TH: เมืองนอก  EN: abroad
海外[かいがい, kaigai] TH: ข้ามประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外移住者[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
海外遠征[かいがいえんせい, kaigaiensei] (n) overseas trip [Add to Longdo]
海外活動[かいがいかつどう, kaigaikatsudou] (n) overseas activities [Add to Longdo]
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm [Add to Longdo]
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund [Add to Longdo]
海外在留邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas [Add to Longdo]
海外市場[かいがいしじょう, kaigaishijou] (n) overseas (a foreign) market [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
海外出張[かいがいしゅっちょう, kaigaishucchou] (n) overseas business trip; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外旅行障害保険を持っています。
Would you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?ABソフトウエアの海外営業部長をご紹介いただけませんか。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へ遊びで行きましたか、それとも商売でしたか。
Did you ever travel abroad by ship?あなたは船で海外旅行をしたことがありますか。
American industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.アメリカの産業界は海外からの優秀な学生を発見し援助するためにさまざまな試みをする。
This guidebook is a handy to take on a trip abroad.このガイドブックは海外旅行に持っていくと重宝する。
This bag won't do for traveling abroad.このかばんは海外旅行の役に立たない。
I would like to travel in foreign countries while the yen is strong.この円高のうちに、海外旅行をしたいものです。
During my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.この春休みには、海外費用の足しにするため、レストランでアルバイトをした。
She is saving money to go abroad.この所は海外旅行するために貯金している。
Our city's transport problems are minor when measured against capitals like London and New York.この町の交通機関の問題はロンドンやニューヨークなどの海外の大都市の問題と比べれば、大した事はない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Uebersee, Ausland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top