ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浦人

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浦人-, *浦人*
Japanese-English: EDICT Dictionary
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Mr. Semba was from Hari, too.[CN] 是 仙波也是玻璃浦人 Midsummer's Equation (2013)
I'm actually from Matsuura, but... my husband is two years younger, so maybe he knew her.[CN] 我其实是松浦人 但是 我先生比我小两岁 也许他认识她 Dearest (2012)
I got ripped off by two scousers![CN] 我被两个利物浦人骗了 Best Laid Plans (2012)
Semba was originally from Harigaura.[CN] 其实仙波是玻璃浦人 Midsummer's Equation (2013)
The proprietress is from Harigaura and used to work in Tokyo.[CN] 太太是玻璃浦人 以前在东京工作 Midsummer's Equation (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top