ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浣-, *浣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浣, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to wash, to rinse
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  完 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4343

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] to wash; to rinse; any of three 10-day division of the month (during Tang dynasty); Taiwan pr. huan3, #25,556 [Add to Longdo]
[huàn xióng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩㄥˊ, ] raccoon; Procyon lotor, #48,080 [Add to Longdo]
[huàn zhuó, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄨㄛˊ, ] to wash; to rinse [Add to Longdo]
纱记[Huàn shā jì, ㄏㄨㄢˋ ㄕㄚ ㄐㄧˋ, / ] Huansahji or Washing the Silken Gauze, Yuan and Ming saga reworked by 梁辰魚|梁辰鱼 from History of the Southern States Wu and Yue, 吳越春秋|吴越春秋, a popular opera subject [Add to Longdo]
[huàn yī, ㄏㄨㄢˋ ㄧ, ] to wash clothes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腸;潅腸;灌腸[かんちょう, kanchou] (n,vs) (1) (giving an) enema; (2) (uk) (sl) prank where the anal region of another person is poked with index fingers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I gave him an enema.腸をしました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, around. I came over to see when we might go hunting for coon.[CN] 就在附近,我来看看什么时候去抓 Moonrise (1948)
I don't know what we're laughing at, but i haven't had as much fun in a coon's age.[CN] 我不知道我们在笑啥 但我还在熊的年龄还没玩儿够 Saratoga Trunk (1945)
Or maybe they thought we was prisoners or even friendlies since Old Lodge Skins was grinning at them like a raccoon.[CN] 也许他们认为我们是囚犯或友人 因为"老帐篷皮"对他们 像熊一样露齿而笑 Little Big Man (1970)
Don't make noise like that for coon.[CN] 熊时可别这么叫 Moonrise (1948)
There ain't no coon in Brothers Pond.[CN] - 兄弟池塘根本没 Moonrise (1948)
Ain't nobody gonna shake me out of a tree like a coon.[CN] 不是每个人都想把我摇下树吗,就象 Moonrise (1948)
Since coon hunt night.[CN] 熊那天晚上 Moonrise (1948)
I am sorry they give you enema last time.[JP] 腸させて悪かったな Red Dog (2011)
Along with my hoodie and my fuck-you flip-flops, you pretentious douchebag! Security's here.[JP] パーカーもサンダルも "うぬぼれ腸"もな The Social Network (2010)
An enema of boiling tar![JP] 沸騰したタールで The Raven (2012)
Even a tame raccoon.[CN] 甚至还有只驯服的 I Saw What You Did (1965)
No, I couldn't make it. My raccoon had hepatitis.[CN] 不,我没有见过,得了 我的熊的肝炎 Annie Hall (1977)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top