ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -活-, *活*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[活, huó, ㄏㄨㄛˊ] to exist, to live, to survive; living, working
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 219

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] to live; alive; living; work; workmanship, #803 [Add to Longdo]
[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior, #140 [Add to Longdo]
[shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] life; activity; to live, #164 [Add to Longdo]
[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energy; vitality; vigor; vital force, #3,410 [Add to Longdo]
[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] active; vigorous, #3,429 [Add to Longdo]
[líng huó, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ, / ] flexible; nimble; agile, #4,480 [Add to Longdo]
[jī huó, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˊ, ] to activate, #6,821 [Add to Longdo]
方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] way of life; lifestyle, #6,913 [Add to Longdo]
[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]
[gàn huó, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] to work; to be employed; manual labor, #8,393 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かつやく, katsuyaku] 1.สร้างผลงานหรือมีบทบาทในด้านต่าง ๆ 2.ขะมักขเม้นทำงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かつどう, katsudou] TH: กิจกรรม  EN: activity
[かつどう, katsudou] TH: การกระทำ  EN: action

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かつ, katsu] (n) (1) living; life; (2) (See を入れる・1) judo art of resuscitation [Add to Longdo]
き締め;締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
け作り[いけづくり, ikedukuri] (n) (See 生き作り) slicing a fish and presenting it at table in its original form [Add to Longdo]
け炭;埋け炭[いけずみ, ikezumi] (n) banked fire; live charcoal banked up and covered with ash [Add to Longdo]
け締め;〆(iK);け〆(iK);締め;[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
じめ;きじめ[いきじめ, ikijime] (adj-no) fresh-frozen (e.g. fish); quickly frozen [Add to Longdo]
を求める[かつをもとめる, katsuwomotomeru] (exp,v1) to try to find a way out [Add to Longdo]
を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See ・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
火山[かっかざん;かつかざん, kakkazan ; katsukazan] (n) active volcano [Add to Longdo]
[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済動にある。
We cannot live on 150000 yen a month.1ヶ月15万円では生できない。
Fashions of thirty years ago have come back in style.30年前のファッションが復した。
After three months, he got used to the life in the town.3ヶ月後、彼はその町での生に慣れた。
From about age 6, I led the life of a latchkey kid.6歳ぐらいから鍵っ子生だったんだから。
I love the outdoors but I hate bugs.アウトドアの動が好きだけど虫は嫌い。
May you have a very happy married life!あなたたちが幸せな結婚生を送りますように。
I want to know more about your school life.あなたの学校生についてもっと色々知りたい。
Your college years soon coming to an end.あなたの学生生も間もなく終わりになる。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる穀物や野菜を食べて生する方がずっと安上がりだ。
Do you take part in any community activities?あなたは、なにか地域社会の動に参加していますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字ドラム[かつじどらむ, katsujidoramu] print drum [Add to Longdo]
字バー[かつじバー, katsuji ba-] type bar, printer bar [Add to Longdo]
字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
性化[かっせいか, kasseika] activation (vs) [Add to Longdo]
性文書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type [Add to Longdo]
性連結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type [Add to Longdo]
用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かつ, katsu] LEBEN, AKTIVITAET [Add to Longdo]
[かつどう, katsudou] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
[かつじ, katsuji] Druckbuchstabe, Type [Add to Longdo]
[かつよう, katsuyou] (Nutz)Anwendung [Add to Longdo]
[かっぱつ, kappatsu] lebhaft, aktiv [Add to Longdo]
[かつやく, katsuyaku] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top