ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -津-, *津*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[津, jīn, ㄐㄧㄣ] saliva, sweat; ferry, ford
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1353

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] saliva; sweat; a ferry crossing; a ford (river crossing); abbr. for Tianjin 天, #5,197 [Add to Longdo]
[Tiān jīn, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. , #2,215 [Add to Longdo]
[Tiān jīn shì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. , #8,746 [Add to Longdo]
[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, / ] allowance, #14,212 [Add to Longdo]
乐道[jīn jīn lè dào, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄉㄠˋ, / ] to discuss sth enthusiastically, #22,865 [Add to Longdo]
有味[jīn jīn yǒu wèi, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ, ] with keen interest pleasure (成语 saw); with gusto; to relish; eagerly; with great interest, #26,809 [Add to Longdo]
[Jīng Jīn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣ, ] Beijing and Tianjin, #27,454 [Add to Longdo]
巴布韦[Jīn bā bù wéi, ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Zimbabwe, #29,595 [Add to Longdo]
[Niú jīn, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ, ] Oxford (city in England), #31,371 [Add to Longdo]
[Jiāng jīn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ, ] Jiangjin, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan, #37,287 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つ, tsu] (suf) (1) harbour; harbor; port; (2) ferry [Add to Longdo]
々;[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless [Add to Longdo]
[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears) [Add to Longdo]
[つがる, tsugaru] (n) Tsugaru (Western region of Aomori Prefecture) [Add to Longdo]
軽弁[つがるべん, tsugaruben] (n) Tsugaru Dialect (Tsugaru region of Aomori Prefecture) [Add to Longdo]
浦浦;々浦々[つつうらうら;つづうらうら, tsutsuuraura ; tsuduuraura] (n-adv,n) all over the country; throughout the land; every nook and cranny of the land [Add to Longdo]
島派[つしまは, tsushimaha] (n) Tsushima Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
波(P);浪;海嘯[つなみ, tsunami] (n) tsunami; tidal wave; (P) [Add to Longdo]
波警報[つなみけいほう, tsunamikeihou] (n) tsunami warning [Add to Longdo]
波地震[つなみじしん, tsunamijishin] (n) tsunami earthquake [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Talented students come from far and wide to attend this school.この学校には、全国々浦々から秀才達が集まっている。
This book is so absorbing that I can't put it down.この本は興味々たるものがあって飽きない。
The earthquake created a tremendous sea wave.その地震はとてつもなく大きな波を引き起こした。
The coast was warned against a tsunami.沿岸地帯には波警報が出た。
Last year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.昨年フィリッピンでは地震や波のために六千人以上の死者があった。
I have two sons. One is in Nara and the other in Tsu.私たちには2人の息子がいる。一人は奈良に、もう一人はにいる。
There was an earthquake and, in addition, there were tidal waves.地震が起こり、さらに波が襲った。
It is carried away by tidal waves.波で流されてしまったのです。
The tidal wave warning has been canceled.波警報は解除された。
The rail-line was carried under the Tsugaru Strait to Hokkaido.鉄道路線が軽海峡の下を通って北海道まで延長された。
They weren't warned of the tidal wave.彼らは波の危険を知らされていなかった。
I thought the highest mountain in Tsuyama was Takiyama.山一高い山は滝山だと思っていました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つ, tsu] Hafen, Faehre [Add to Longdo]
[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
浦浦[つつうらうら, tsutsuuraura] das_ganze_Land [Add to Longdo]
軽半島[つがるはんとう, tsugaruhantou] Tsugaru_Halbinsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top