ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洗耳恭听

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洗耳恭听-, *洗耳恭听*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗耳恭听[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold on to your hats, boys.[CN] 洗耳恭听,伙计们 Blithe Spirit (1945)
You have our... undivided attention, Sister.[CN] 洗耳恭听,修女 Elmer Gantry (1960)
We're ready, sir.[CN] 我们洗耳恭听 先生 Sex and the Single Girl (1964)
- I'm listening, Comrade Victim.[CN] 洗耳恭听 失主同志 Watch Out for the Automobile (1966)
I'm all ears.[CN] 我洗耳恭听 The Devil Strikes at Night (1957)
My ears will be with you.[CN] 我會洗耳恭听的. Closely Watched Trains (1966)
I will if I can.[CN] 我洗耳恭听 Strangers in the Night (1944)
We shall receive it with all diligence of spirit.[CN] 先生 我聚精会神 洗耳恭听 Hamlet (1948)
All right, I'm listening.[CN] 好吧,洗耳恭听 Contempt (1963)
I'd Iike to hear about that.[CN] 我想洗耳恭听 Tammy and the Bachelor (1957)
I'll listen for one more minute.[CN] 洗耳恭听 Sweet Smell of Success (1957)
Yes, I'd be grateful.[CN] 洗耳恭听 Wild Strawberries (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top