ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洗-, *洗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洗, xǐ, ㄒㄧˇ] to bathe, to rinse, to wash
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  先 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1247

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to wash; to bathe, #1,709 [Add to Longdo]
[xǐ zǎo, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ, ] to bathe, #4,514 [Add to Longdo]
[qīng xǐ, ㄑㄧㄥ ㄒㄧˇ, ] to wash; to clean; to purge, #6,802 [Add to Longdo]
[xǐ jìng, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wash clean, #7,328 [Add to Longdo]
[xǐ yī, ㄒㄧˇ ㄧ, ] laundry, #8,729 [Add to Longdo]
[chōng xǐ, ㄔㄨㄥ ㄒㄧˇ, / ] to rinse; to wash, #9,280 [Add to Longdo]
衣机[xǐ yī jī, ㄒㄧˇ ㄧ ㄐㄧ, / ] washer; washing machine, #11,143 [Add to Longdo]
[xǐ dí, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ, / ] rinse; wash; washing, #13,987 [Add to Longdo]
[xǐ lǐ, ㄒㄧˇ ㄌㄧˇ, / ] baptism, #16,047 [Add to Longdo]
手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom, #16,865 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんざい, senzai] (n) ผงซักฟอก, น้ำยาซักผ้า
浄の際[Senjo no sai, Senjo no sai] Cleaning time, See also: S. 掃除
面所[せんめんじょ, senmenjo] (n) ห้องซักผ้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あらう, arau] TH: ล้าง
[あらう, arau] TH: เลิก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あらい, arai] (n) (1) washing; (2) {food} sashimi chilled in iced water [Add to Longdo]
いざらし;い晒し[あらいざらし, araizarashi] (n) faded from washing [Add to Longdo]
い桶[あらいおけ, araioke] (n) washtub; dishpan; washing-up bowl [Add to Longdo]
い去る[あらいさる, araisaru] (v5r) to wash away [Add to Longdo]
い熊;熊;浣熊[あらいぐま, araiguma] (n) common raccoon (Procyon lotor) [Add to Longdo]
い晒す;いざらす[あらいざらす, araizarasu] (v5s,vt) to fade something by overwashing it [Add to Longdo]
い出し[あらいだし, araidashi] (n) washout; elimination; exposure (by washing things away) [Add to Longdo]
い出す;いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation [Add to Longdo]
い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P) [Add to Longdo]
い場[あらいば, araiba] (n) washing place [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その濯機の使い心地はどうですか」「まあまあです」 [F]
These bus ladies seem to like to do so.ああいう皿いはそうするのがいいらしい。
I felt utterly out of place among those sophisticated people.ああいう練された人々の中で、自分はまったく場違いな気がした。
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたが皿をっている間に、私は床を掃除します。
Your shirts need to be washed.あなたのシャツはう必要がある。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、掃除、皿いその他の家事ができるでしょう。
Your car was washed by Ken.あなたの車はケンによってわれました。
You hands want washing.あなたの手はう必要がある。
How often do you wash a car a month?あなたは、ひと月にどのくらい車しますか。
Have you washed the car yet?あなたはもう車をってしまいましたか。
You need not wash the dishes after meals.あなたは食後に皿をう必要はありません。
That shirt is very dirty. It needs washing before you go to school.あのシャツは汚い。学校に行く前にう必要があります。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い立てる[あらいたてる, araitateru] herumstoebern, nachforschen, forschen [Add to Longdo]
[あらう, arau] waschen [Add to Longdo]
[せんざい, senzai] Waschmittel [Add to Longdo]
[せんたく, sentaku] das_Waschen, Waesche [Add to Longdo]
濯機[せんたくき, sentakuki] Waschmaschine [Add to Longdo]
濯物[せんたくもの, sentakumono] Waesche [Add to Longdo]
[せんれん, senren] verfeinern, raffinieren, laeutern [Add to Longdo]
[せんのう, sennou] Gehirnwaesche [Add to Longdo]
面器[せんめんき, senmenki] Waschbecken [Add to Longdo]
面所[せんめんじょ, senmenjo] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top